Forbud mot oppgjøring av åpen varme sommeren 2020

Med hjemmel forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 3 Generelle krav til aktsomhet samt i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) nedlegges det følgene forbud:

For kommunene Brønnøy, Vevelstad og Vega nedlegges det forbud mot oppgjøring av åpen varme alle steder i samtlige kommuner fra 22. juni kl. 15:00 og inntil videre, men dog ikke utover 31. juli med mindre vi får betydelige mengder med nedbør over mer enn 1 døgn som reduserer brannfaren.

Merk at forbudet også gjelder opptenning av engangsgrill ute i friområder og naturen generelt. Bruk av grillinnretninger i hjemmet er tillat så lenge en gjør tiltak for å redusere brannfaren.

Forbudet vil bli ytterligere vurdert etter 31. juli dersom det er samme værforhold som nå.

Forbudet vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøres etter forvaltningslovens § 37 andre ledd og § 38 første ledd bokstav C.