Høring av Kystplan Helgeland - Vevelstad kommune - 2. gangs høring

Vevelstad kommune vil med dette legge ut egen kystsoneplan, som del av Kystplan Helgeland til 2. gangs høring.

Høringsfrist 24.mai 2019

Dokumentene for høringen vil bli offentliggjort på følgende måte:

  • Felles kartløsning på Nordlandsatlas, http://nordlandsatlas.no/ fra 12 april 2019
  • Plandokument og beskrivelse på Sør Helgeland regionråd sine hjemmesider, http://www.sh-region.no/ fra 12. april 2019
  • Kartutsnitt for Vevelstad kommune ligger vedlagt denne høringen.
 

Høringsfrist er satt til 24. mai 2019.