Kommunen søker tomteareal til boligfelt

Vevelstad kommune ønsker å tilrettelegge et boligfelt, og ønsker med dette et forslag på mulige områder fra grunneiere, men ikke på dyrket eller dyrkbart areal

 

For å kunne øke innbyggertallet i kommunen og gjøre kommunen mer attraktiv for innflytting ønsker kommunen at det legges til rette for bl.a. nye boligfelt eller å kunne foreslå boligtomt til de som ønsker det. 

 

Kommunen er per dags dato ikke kjent med initiativ fra private grunneiere for å få regulert nye boligfelter. Vevelstad kommune ønsker å være en pådriver og initiativtaker til å foreslå og legge grunnlaget for etablering og regulering av nye boligfelt.


I forbindelse med den påbegynte revisjonen av kommuneplanens arealdel forventes det at det vil komme inn innspill og private forslag for nye bolig- og hytteområder - eller en kombinasjon av disse. Planarbeidet forventes å bli vedtatt tidligst sommeren 2022. Deretter kan detaljreguleringsplaner for vedtatte områder utarbeides.


I tillegg til mulige innspill og forslag fra privatpersoner kan kommunen omregulere sine egnete områder i eksisterende reguleringsplaner, slik at man raskere skal kunne tilby kommunale boligtomter.

 

Vi legger vekt på at områder som overordnete myndigheter fraråder å bli planlagt utbygget til andre formål, f.eks. dyrka mark, skal vernes om. Dyrka mark er en mangelvare i kommunen og utgjør et viktig ressursgrunnlag for landbruksproduksjon og -næring, som flere innbyggere får sine inntekter i fra.

Ta kontakt med kommunen på e-post post@vevelstad.kommune.no eller ring 75 03 80 00.