Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - utlysning for 2020

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 310 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Søknadsfrist er 13. desember 2019.

Kontaktperson i kommunen ved eventuelle spørsmål er Michelle Heere ved Vevelstad Frivillligsentral.
Vevelstad Frivilligsentral kan nås på mobilnummer. 979 41 573.

KIikk på denne teksten for mer informasjon om ordningen og søknad.

Klikk på denne teksten for å lese hele utlysningen