Oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for Vevelstad kommune.

Kommuneplanen, som består av en arealdel og en samfunnsdel, er det overordnede langsiktige styringsdokumentet for en kommune. Vevelstad kommune skal nå utarbeide samfunnsdelen til kommuneplanen. Samfunnsdelen fastlegger langsiktige linjer for kommunens politikk og utvikling. Det langsiktige perspektivet skal bygge opp under en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, for samfunnet og for kommende generasjoner på en slik måte at utviklinga imøtekommer dagens behov uten å ødelegge for framtidige generasjoner.

Vevelstad kommunestyre har i møte den 08.05.2019 vedtatt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Rådmannen har satt ned et eget arbeidsutvalg.

Planprosessen gjennomføres fram til vedtak av plan, og så godt som mulig i tråd med vedtatt framdriftsplan.

I denne forbindelse annonseres 3 folkemøter med tema samfunnsplan:

Hamnøya: 22. august 2019 kl 12.30 – kl 14.00

Vevelstadlandet: 22. august 2019. kl 19.00 – kl 20.30

Stokka/Visthus/Vistenfjord: 23. august 2019 kl 12.30 – 14.00

Vedtatt planprogram (PDF, 2 MB)redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.
 
Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Bjørnar Aarstrand på e-post bjornar.aarstrand@vevelstad.kommune.no eller pr telefon 75038000.