Søknad om regionale miljøtilskudd i Nordland 2020

Søknadsomgangen åpner 15. september 2020

 

Fra søknadsomgangen 2020 er søknadsfristen for foretakene endret til 15. oktober. For beitelagene er søknadsfristen fortsatt 15. november. Det er mulig å starte utfylling av søknaden via Altinn 15. september. 

Gå direkte til skjema, via innlogging i Altinn her


Justerte prosedyrer for søknader som leveres eller endres etter fristen 

Det er nå slik at søknader levert seinere enn 14 dager etter fristen skal avvises av kommunen, dersom det ikke er gitt særskilt dispensasjon fra søknadsfristen. Hvis det i denne 14-dagers perioden skal gjøres endringer i den leverte søknaden, må kommunen kontaktes. Se for øvrig punkt 1.3.5 i Veilederen.
 

Nytt 2020

Det er ingen nye tilskuddsordninger i 2020. Det er imidlertid gjort noen justeringer eller presiseringer. Vi oppfordrer søkerne til å lese veilederen. Merk spesielt punkt 1.3.1, som gir en samlet oversikt over justeringene som er gjort.

Flere tilskuddsordninger på samme areal

Noen tilskuddsordninger kan kombineres på samme areal. I veiledningsheftet har vi presisert hvilke ordninger dette gjelder. Under hver tilskuddordning er endringer og presiseringer i forhold til søknadsomgangen 2019 markert med rød skrift.

Veileder for regionale miljøtilskudd i jordbruket i Nordland 2020 (PDF, 2 MB) (PDF, 2 MB)

Forskrift om regionale miljøtilskudd - Nordland

Regionalt miljøprogram Nordland 2019 - 2020 (PDF, 726 kB)

Les mer på Fylkesmannens hjemmeside, trykk her

Mer informasjon om ordningen finnes på landbruksdirektoratets hjemmeside.