Varsel om igangsetting detaljregulering og høring av planprogram – Lauknes industri- og næringsområde.

Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles det om at det er igangsatt arbeid med detaljregulering for settefiskanlegg i Vevelstad kommune.

Les mer her