Byggesak

Fra 1.juli 2015 kommer det noen nye byggeregler.

Direktoratet for byggkvalitet har lansert veiviseren "Bygg uten å søke" som hjelper deg å finne ut om du kan bygge uten å søke. Du vil finne svar på om du feks må søke kommunen om dispensasjon eller om du kan tilpasse bygningen slik at du slipper å søke.

Les mer inn på direktoratets side 

 

Dersom du har planer om å gå i gang med et byggetiltak, enten det dreier seg om for eksempel nybygg, tilbygg, endring på eksisterende bygg eller riving, trenger du tillatelse fra bygningsmyndighetene i kommunen. Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling føre tilsyn med at plan- og bygningslovgivningen overholdes, og legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet.

Avdeling for byggesak/teknisk ligger under område plan- og ressurs. Avdelingen behandler bygge- og delesaker etter plan- og bygningsloven m/forskrifter og har ansvaret for at plan og bygningslovens regler ivaretas i kommunen. Videre driver vi en generell veiledning til publikum og forbereder saker som forelegges Planutvalget.
 

Vi kan bistå med blant annet følgende veiledning:

  • Rådgivning om fremgangsmåte ved søking, lover og regler m.v.
  • Opplysninger om saker under behandling.
  • Forespørsler om bruk av eiendom.

    Nye byggeregler trådte ikraft 1. juli 2010: 

Muligheten til å sende inn byggesøknader via internett er inntil videre fjernet, pga tekniske problemer. Vevelstad Kommunen beklager dette.

 

For nærmere informasjon om plan og bygningslovens regelverk, herunder forskrifter for saksbehandlingen med mer, har Direktoratet for byggkvalitet utarbeidet nettstedet Byggeregler på ett sted.   Her finner du veiledninger fra Direktoratet og rundskriv fra Kommunaldepartementet med mer.

For å kunne vite hva og hvor du kan bygge, må du ellers se til kommunens egne planer. Alle kommunene i Norge må lage en oversiktsplan (kommuneplanens arealdel) for hvordan arealene kan brukes/utnyttes, for eksempel landbruk, bolig, fritid og næringsformål. Bygningsavdelingen har gjennom denne planen, som vedtas av kommunens politikere, ikke anledning til å gi byggetillatelser som kommer i konflikt med disse oversiktsplanene. 

Kommunen har vedtatt reguleringsplaner med bestemmeler for en rekke områder. Ta kontakt med kommunen for å finne ut hvilke planer som gjelder for din eiendom.


Kommunen kan foruten å formidle kontakt med rett person, bistå med blant annet følgende oppgaver;

  • Kartutsnitt og nabooppgave for den enkelte eiendom.
  • Finne eiendommens gårds- og bruksnummer (gnr/bnr) evt adresse til gnr/bnr.
  • Diverse skjemaer for byggesak/deling med mer.
  • Innsyn i alle saksmapper registrert i vårt byggesaksarkiv. Forutsetter at eiendommens adresse oppgis ( gatenavn eller gnr/bnr)

 
Sist oppdatert den 12.jun.2015


Tips en venn Skriv ut