Søknad om jakt på elg,hjort og rådyr

Søknad om nye vald innen 1.mai 2019.

Vevelstad kommune har gjennom forskrift åpnet opp for jakt på elg, hjort og rådyr i hele kommunen.

For å kunne jakte på disse artene må det godkjennes vald og art. Valdansvarlig representant sender søknad om godkjenning av vald inn til Vevelstad kommune innen 1. mai. Endring av allerede godkjente vald må gjøres innen 1. april.

Har du ikke stort nok område til å få tillatelse til å felle et dyr, kan du samarbeide med andre grunneiere om en søknad til kommunen eller villreinnemnda for å oppnå ønsket størrelse på valdet.

Når valdet er godkjent, tildeler kommunen eller villreinnemnda fellingstillatelse. En fellingstillatelse gjelder innenfor valdets grenser.

For at et område skal bli godkjent som vald, må det være:

  • sammenhengende og egnet for jakt på hjortevilt
  • større enn eller lik tillatte minsteareal

Jaktrettshaverne må oppnevne en person som representerer valdet overfor kommunen eller villreinnemda.