Planer på høring

1. utkast til Sentrumsplan for Vevelstad kommune

Les mer info her (PDF, 143 kB)

 

Frist for skriftlig tilbakemelding 15.desember 2018

Planbeskrivelse for Sentrumsplan (PDF, 3 MB)

Oversikt sentrumsplan (PDF, 2 MB)

Sentrumsplan sør (PDF, 2 MB)

Sentrumsplan nord (PDF, 2 MB)

Forslag aktivitetspark (PDF, 4 MB)
 

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2019 - 2029,

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. MELDING OM OPPSTART AV PLANARBEID, HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN.

 

Planutvalget i Vevelstad har i sak 19/2018 vedtatt at forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2019 – 2029 legges ut til høring og offentlig ettersyn. Samtidig varsles formell oppstart av planarbeidet for kommuneplanens samfunnsdel. Alle inviteres til å komme med innspill.

Høringsfrist: 21.01.2019.

 

Kontaktinformasjon:

Har du spørsmål til planprogrammet eller planprosessen kan disse rettes til:
Bjørnar Aarstrand, tlf. 750 38061, eller til bjornar.aarstrand@vevelstad.kommune.no

Høringsuttalelser sendes:

Vevelstad kommune
Rådhuset
Forvikveien 118
8976 Vevelstad

eller til post@vevelstad.kommune.no

Alle høringsuttalelser bes fremsatt skriftlig, merket ”Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Vevelstad” og undertegnet med fullt navn.

Videre arbeid

Etter høringsfristen vil administrasjonen behandle innspillene før det utarbeides endelig planprogram. Kommunestyret vedtar endelig planprogrammet. Deretter starter arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel slik endelig planprogram beskriver.