Planer på høring

 

 

Varsel om igangsetting detaljregulering 

Høring av planprogram - Lauknes industri- og næringsområde

 

Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles det om at det er igangsatt arbeid med detaljregulering for settefiskanlegg i Vevelstad kommune.

 

Innspill til reguleringsplanarbeidet kan sendes: Rambøll v/Eirik Lind, Kobbes gate 2, Postboks 9420 Torgarden, 7493 Trondheim, - eller helst på e-post: eirik.lind@ramboll.no.

 

Frist for innspill til planarbeidet og merknader til forslag til planprogram er 03.09.2021.

 

Planprogram Lauknes (PDF, 3 MB)

Varslingsbrev planoppstart og høring (PDF, 339 kB)

Plangrense (PDF, 330 kB)