Deling av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom.

Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer. Den nye eiendommen registreres i grunnboka og i matrikkelen (eiendomsregisteret).

Man kan også overføre areal vha. arealoverføring eller grensejustering, les mer om dette her.

 

Hvordan søke om deling?

Du må sjekke om delingen er i henhold til plan- og bygningsloven og gjeldende reguleringsplan.  

Deling av landbrukseiendom

Ved søknad om fradeling av landbrukseiendom, må søknaden behandles i henhold til Jordloven § 12.

Søknadsskjema

 

Skjema for søknad om kun oppmålingsforretning

 

Hva skal søknaden inneholde

 - Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søknaden må underskrives av samtlige eiere.

- Eventuelle dispensasjonssøknader.

- Situasjonskart. Kan bestilles hos kommunen. Situasjonskartet må vise ønsket grense med avkjørsel,     adkomstveg, parkeringsløsning og utearealer, 1:500 eller 1:1000.

- Nabovarsel. Ved nabovarsling brukes skjema 5154, 5155 og 5156.  Mer informasjon om nabovarsling, og skjema finner du her.

Saksgang

Opprettelse av ny grunneiendom skjer i to trinn:

1. Saksbehandling (vedtak om fradeling i henhold til plan- og bygningsloven)

2. Oppmålingsforretning (grensepunktene blir oppmålt og merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Saksgang oppmåling

Overføring av eiendomsrett - skjøte

Overskjøting av den nye parsellen til ny eier må ordnes av partene selv.

I noen tilfeller trenger du å fylle ut skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihe (PDF, 681 kB)t, dette må sendes kommunen før du sender skjøte til Kartverket.

Mer informasjon om hjemmelsovergang ved skjøte: Kartverkets informasjon om skjøte.

Hva koster det?

I henhold til Gebyrregulativet (PDF, 265 kB) gjelder følgende satser:

Gebyr for saksbehandling av fradeling, se pkt B.3.5.7. i Regulativet.

Søknad om dispensasjon, se pkt B.4. i Regulativet.

Gebyret for oppmålingsforretning er avhengig av tomtens areal, se pkt C.1.1. i Regulativet. 

I tillegg kommer tinglysingsgebyr, kr 525,-.

Klage

Dersom resultatet av saksbehandlingen blir avslag, eller det i tillatelsen er satt vilkår du er uenig i, kan du klage på vedtaket. Her finner du mer informasjon om  klageretten. 

                    

                                        

Kontaktinfo

Bjørnar Aarstrand
Leder Plan - og ressursavdelinga
E-post
Telefon 902 39 112