Deling av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom.

Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer. Den nye eiendommen registreres i grunnboka og i matrikkelen (eiendomsregisteret).

For fradeling av et areal som skal tillegges en annen eiendom, se arealoverføring. 

For mindre justering av eiendomsgrensene, se grensejustering.

Hvordan søke om deling?

Du må sjekke om delingen er i henhold til plan- og bygningsloven og gjeldende reguleringsplan.  

Deling av landbrukseiendom

Ved søknad om fradeling av landbrukseiendom, må søknaden behandles i henhold til Jordloven § 12.

Søknadsskjema

 

Skjema for søknad om kun oppmålingsforretning

 

Hva skal søknaden inneholde

 - Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søknaden må underskrives av samtlige eiere.

- Eventuelle dispensasjonssøknader.

- Situasjonskart. Kan bestilles hos kommunen. Situasjonskartet må vise ønsket grense med avkjørsel,     adkomstveg, parkeringsløsning og utearealer, 1:500 eller 1:1000.

- Nabovarsel. Ved nabovarsling brukes skjema 5154, 5155 og 5156.  Mer informasjon om nabovarsling, og skjema finner du her.

Saksgang

Opprettelse av ny grunneiendom skjer i to trinn:

1. Saksbehandling (vedtak om fradeling i henhold til plan- og bygningsloven)

2. Oppmålingsforretning (grensepunktene blir oppmålt og merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Saksgang oppmåling

Overføring av eiendomsrett - skjøte

Overskjøting av den nye parsellen til ny eier må ordnes av partene selv.

I noen tilfeller trenger du å fylle ut skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihe (PDF, 681 kB)t, dette må sendes kommunen før du sender skjøte til Kartverket.

Mer informasjon om hjemmelsovergang ved skjøte: Kartverkets informasjon om skjøte.

Hva koster det?

I henhold til Gebyrregulativet (PDF, 429 kB) gjelder følgende satser:

Gebyr for saksbehandling av fradeling, se pkt B.3.5.7. i Regulativet.

Søknad om dispensasjon, se pkt B.4. i Regulativet.

Gebyret for oppmålingsforretning er avhengig av tomtens areal, se pkt C.1.1. i Regulativet. 

I tillegg kommer tinglysingsgebyr, kr 525,-.

Klage

Dersom resultatet av saksbehandlingen blir avslag, eller det i tillatelsen er satt vilkår du er uenig i, kan du klage på vedtaket. Her finner du mer informasjon om  klageretten. 

                    

                                        

Kontaktinfo

Bjørnar Aarstrand
Leder Plan - og ressursavdelinga
E-post
Telefon 75 03 80 61