Utgave nr 1 2005

 

 

 KOMMUNAL INFORMASJON

ansvarlig utgiver Rådmannen

Nr. 1-2005 Februar år 2005 Årgang 6

 

Rådmannen har ordet:

Det er ennå mye igjen av 2005 så jeg ønsker alle et godt år, og håper at det vil gi god fremgang for mange.

Vevelstad Informerer er tilbake.

Etter en periode hvor vi ikke har kommet ut, er det satt opp fem utgivelser i år. Håper den er til nytte. Samtidig vil jeg få mine om vår nye nettside, nylig åpnet. Den er ikke fullt utbygget ennå men i løpet av et par måneder så skal dere finne det meste av informasjon der. Dette inkluderer også søknadsskjemaer for det meste. Alt fra hjemmehjelp til byggeløyve skal man kunne søke direkte på nettet. Dette er ment å være et tillegg til den vanlige måten, det være seg personlig fremmøte eller ved hjelp av et brev. Også Vevelstad Informerer vil dere finne på nettet, etter hvert. Så sjekk innom www.vevelstad.kommune.no

Etter en hektisk avslutning av 2004, hvor kommunen kom seg ut av ROBEK, er det nå på tide å se ytterligere fremover. 2005 vil bli et år hvor man ønsker å rette fokus nettopp mot fremtiden.

Administrasjonen har fått i oppdrag av kommunestyret å utarbeide en rekke planer for kommunen. Barne- og ungdomsplan, landbruksplan, næringsplan og trafikksikkerhetsplan.

Når planer skal lages så er det meningen at innbyggerne skal kunne komme frem med sine meninger. I første rekke vil vi henvende oss til lag og foreninger. De vil få et informasjonsbrev om arbeidet fremover. Men det er anledning, og vi håper at dere som ikke er medlem av noe lag eller en forening, også kommer med innspill til planene. Så finn frem penn og papir, og send oss noen ord om hvilken utvikling du ønsker det skal være.

Hva skal til for at du etter at du er ferdig med utdannelsen, vender tilbake for å etablere deg her ? Hva skal til for å få et blomstrende næringsliv i kommunen ? Dette er noen av de mange spørsmål som planverket skal gjøre det lettere å oppnå.

Planene skal behandles av politikere under vegs og skal til endelig behandling i oktober.

Informasjon om Kommunestyrets budsjettbehandling for 2005

Landbruksvikaren – økning av stilling

Landbruksvikarstillingen i Vevelstad kommune økes fra 60% til 100% fra 01.02.05.

Det blir da mulighet for en større dekning av sykdomsavløsning.

Oppdrag til landbruksvikaren kan meldes til landbrukskontoret på telefon 750 38061 eller 905 29558.

Skjenkebevilling ved enkel anledning

Kommunestyret vedtok 20.12.04 å pålegge saksbehandlingsgebyr for behandling av søknader ved skjenkebevilling ved enkel anledning. Gebyret er satt til kroner 250,-. Søknader må være kommunen i hende senest en måned før arrangementets dato.

Teknisk avdeling:

Avdelingen skal i henhold til politiske vedtak blant annet utføre følgende prosjekter i 2005:

Asfaltering av en del kommunale veier. I tillegg til asfaltering av nyveien ned til Nordvika havn. Kommunen vil ta kontakt med beboere langs veiene som skal asfalteres for å få vurdert mulighet for asfaltering av private innkjørsler der dette måtte være av interesse. Dette må selvfølgelig de interesserte koste selv.

Sentralskolen skal blant annet få utbedret inngangspartiet og tilpasset det til funksjonshemmede. Rullestolrampe og ny trapp.

Vevelstad sykeheim skal få nye inngangsdører tilpasset funksjonshemmede. I tillegg skal det skal lages parkeringsplass og carport ved heimen.

En regner med å bli ferdig med pågående byggetrinn i Nordvika havn. Det vil si ferdigstillelse av veg/vann/kloakk til havneområdet.

Under forutsetning av at kommunen får tilskudd fra fylket/stat, vil det bli startet opp arbeid med å bygge aktivitetsflate, dvs. et areal på 22m x 48m belagt med kunstgress. Arealet skal bygges i tilknytning til ballbingen vest for Storbjørka barnehage, og skal være et område som kan dekke mange slags fysiske aktiviteter.

Oppfordring-byggesaker og fradelingssaker: Dersom noen har planer om å bygge i løpet av 2005 ber vi om at byggesøknad/melding om arbeid leveres kommunen i god tid (minst en måned) før arbeidet er planlagt å være igangsatt. Det samme gjelder for fradelings - og oppmålingssaker.

Om vi får sakene inn for behandling i god tid før arbeid skal settes igang, er det større sjanse for at vi får avklart eventuelle problemer/uklarheter i god tid - slik at prosjektene ikke blir forsinket.

Kommunale avgifter:

Kommunestyret har i forbindelse med budsjettet for 2005 vedtatt at de kommunale avgiftene skal justeres opp med 2,5%.

Septiktømming 2004:

Tømming av private septiktanker har stort sett gått etter planen. Vi takker for velvilje og imøtekommenhet fra abonnentene i forbindelse med igangsettingen av denne nye ordningen.

Hva tilbyr konfliktrådet ?

Alle kommuner skal ha et konfliktråd. Der forholdene ligger til rette for det, kan flere kommuner opprette konfliktråd i fellesskap. Konfliktrådet har felles administrasjon med andre kommuner. Megler er lokalt oppnevnt og megler i saker i eget distrikt/kommune. Meglerne er offentlig oppnevnt voksne personer over 18 år som har fått opplæring i konfliktløsning. De har selvsagt taushetsplikt. Konfliktrådet på Helgeland dekker alle kommuner i Helgeland politidistrikt. Konfliktrådet har som oppgave å megle i

tvister som oppstår på grunn av at en eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse. Megling i konfliktråd er åpent for alle. Megling i konfliktråd er frivillig og koster ingenting. (gratis). Alle aldersgrupper kan bruke konfliktrådet, også ungdom under den kriminelle lavalder (15 år). Der det er behov for tolk dekkes dette av konfliktrådet.

Vanlige konflikter

Konfliktrådet behandler både saker oversendt fra politiet og sivile saker.

Eksempel på saker som kan behandles i konfliktrådet:

Biltyveri, tyveri nabokrangel, arbeidsplasskonflikt, forbrukertvister, skadeverk, problemstillinger rundt dyr, innbrudd, vold, uenighet utleier/leietaker, mobbing, sjikane, ærekrenkelse, tagging…

Kontakt oss:

Konfliktrådet på Helgeland

Rådhuset

8654 Mosjøen

Tlf: 75 10 11 19 Mobil: 91 51 91 55

Faks: 75 10 12 01

Konfliktrådsleder: Kari Vik

E-Mail: helgeland-konflikt@vefsn.kommune.no

KIRKEN HAR ORDET:

Takk for sist.

Det er første gang på et par tre år siden menighetsbladet er gitt ut. Nå kommer vi på trykk inntil videre sammen med den kommunale informasjonsavisa. Vi prøver ut dette samarbeidet, og har en betydelig innsparing på forsendelse.

Nytt er det også at jeg skriver i menighetsbladet for Vevelstad. Har tillatt meg å komme med et lite tillegg til navnet, og kaller bladet for Vevelstad Kirkeforum. Jeg skulle ønsket at bladet kom ut i farger, for jeg har tatt mange bilder rundt om i Vevelstad, og i hele prostiet. Ettersom jeg er "delt i to", en for Vevelstad og en i Sør-Helgeland prosti, har jeg stor aksjonsradius. Og jeg prøver å fange gode motiver. Resultatet er at jeg har mange bilder på lager. Foreløpig blir det trykking i sort-hvitt. Men utviklingen er nå slik, at det faktisk blir stadig billigere å trykke i farger.

Så vent og se!

Nå har vi fått nye datamaskiner på kirkekontoret. Maskiner som gjør det enkelt å lagre og bruke bilder. Det er flott med tanke på menighetsbladet. Takk til de bevilgende. Nettilgang med Epost har vi og. Se info side!

Når det gjelder menighetsbladet så er det spørsmål om noen liker å jobbe med skriving, bilder, pc, og utseende på bladet. Er det noen barn eller ungdommer – eller voksne som er interessert, så ta kontakt med menighetsrådet, prest eller kirkeverge. For den som er med og lager kirkeblad er det alltid kjekt å få tilbakemeldinger på stoffet – ros eller ris eller gode innspill. Så vi hører gjerne fra akkurat deg!

Faste sider i et menighetsblad er siden om slekters gang og informasjon om menighets- råd og ansatte. Gudstjenesteprogram hører også med.

Gudstjenesteprogram Mars – Juni 2005 Vevelstad sokn

Mars

Sønd. 13. mars. Maria budsk. dag. Vevelstad kirke kl. 1000. Familiegudstjeneste.

Torsd. 24. mars. Skjærtorsdag. Vevelstad kirke kl. 1930. Nattverd

Sønd. 27. mars. Påskedag. Vevelstad kirke

kl. 1000. Høytidsgudstjeneste. Nattverd.

 

April

Sønd. 17. april. 3. sønd. e. påske. Vevelstad kirke kl. 1000.

Mai

Torsdag 5. mai. Kristi h.f. dag. Vevelstad kirke kl. 1000.

Sønd. 15. mai. Pinsedag. Vevelstad kirke

kl. 1000.

Tirsdag 17. mai. Nasjonaldag. Vevelstad kirke kl. 0930.

Juni

Fredag 3. juni. Vevelstad kirke kl. 1930. Samtalegudstjeneste med konfirmantene.

Søndag 5. juni. 3. sønd. e. pinse. Vevelstad kirke kl. 1000. Konfirmasjonsgudstjeneste.

Sønd. 12. juni. 4. sønd. e. pinse. Vevelstad kirke kl. 1100. Sang og musikkgudstjeneste. Kor fra Sangerstevnet deltar.

Søndag 26. juni. 6. sønd. e. pinse / Aposteldagen. Vevelstad kirke kl. 1000.

Mulige endringer blir kunngjort på plakater og i avisa, og etterhvert på kommunens hjemmeside.

Biskopen kommer.

Biskop Øystein Larsen kommer på besøk til høsten. Bispevisitas skjer med 6-8 års mellomrom. Det er første gang det er visitas sammen med Brønnøysund prestegjeld.

Vevelstad har i mange år hørt sammen med Tjøtta prestegjeld. Men i 1996 (ca!) ble Vevelstad fusjonert med Brønnøy prestegjeld. Programmet er ikke klart ennå. Men vi tror det blir fine inspirerende dager, som det bruker å være når biskop Øystein kommer.

Men merk av dagene 14.-18. sept. 2005.

Mer informasjon kommer når programmet er utarbeidet.

Menighetens ansatte:

Kirkekontoret

Tlf.: 750 37 324 el. 750 37 340

Faks:750 37 334

Kirkeverge:

Jan Edgar Kristiansen Mobil: 907 78 764

Kirketjener:

Alf Egil Andreassen Mobil: 414 37 112

Organist:

Svetoslav Argirov Tlf: 750 37 370

Epost: plovdiv@c2i.net

Kapellan / prostiprest

Knut Ivar Askeland Mobil:905 64 628 / Tlf. priv: 750 18 978

Epost: knut.ivar.askeland@monet.no / knut.ivar.askeland@bronnoykirke.no

NB: Det kommer nye Epost adresser for kirkekontoret senere.

Har du lyst til å gi en gave til menigheten kan du bruke følgende konto: 4532.29.03018

Det skjer på Visthus

Som sikkert alle på Visthus har fått med seg skjer det saker og ting på kirkegården. (Nei det spøker ikke..). Kirkegårdshuset har som kjent hatt behov for reparasjon og påbygg. Kledning og vinduer er i dårlig forfatning – og taket. Dvs. nå er allerede tak og noen vinduer skiftet. Menighetsrådet har arbeidet med saken, kirkevergen har lagt ned mye arbeid med forberedelser. Praktisk arbeid har blitt utført av både kirketjener, kirkeverge og dugnadsgjengen i Visthus.

Både formelle og praktiske utfordringer er tatt tak i. Utedo er ikke lenger en akseptabel eller godkjent løsning. Derfor er det tegnet inn både toalett og sakristi, som påbygg på eksisterende bygg. Kirkekonsulenten har kommet med et veldig bra forslag til løsning, som menighetsråd, prest og prost har gått inn for. Bjørnar Aarstrand (ikke ukjent på Visthus-) har tegnet ut forslaget, som sendes til godkjenning med det første. Menighetsrådet behandlet saken på tirsdag 8.febr. Hvis du vil se tegningene, ta en titt innom menighetskontoret. (Det er meningen at interiøret også skal få et løft).

Økonomien er alltid et avgjørende tema når bygg skal restaureres. Kommunen har bevilget et beløp som ikke er stort nok.

Ofringer er tatt opp. Er det noen frivillige som kan tenke seg å gjøre en innsats for å styrke prosjektet med øk. midler er det kjærkomment.

Når biskopen kommer på visitas 14.-18. september håper vi at huset står der klart til innvielse. Med en flott natur og utsikt, og en vakker kirkegård som omramming.

Inntil så lenge er det bare å stå på, så tiden ikke blir for knapp.

Gudstjenester og kirkelige handlinger på Hamnøya

Bruken av Våg bedehus har de siste årene avtatt. Ildsjelene for å ta vare på huset er blitt eldre, og det er færre innbyggere på Hamnøya. Spørsmålet om bruken av, og ansvaret for huset ble derfor tatt opp på et menighetsmøte etter gudstjenesten 23. mai 2004. Mange var møtt opp, og menighetsråd, prest og kirkeverge var spent på hvordan folk vurderte dette.

Men svaret var enkelt – og entydig. Der er for få folk boende på Hamnøya til å klare å ta seg av to forsamlingshus. For store utfordringer både praktisk og økonomisk. Bedehuset har ikke godkjente sanitærforhold. Det er upraktisk mht oppvarming om vinteren.

Menighetsrådet har ikke økonomi til å ta ansvar for huset. Men menighetsrådet vil betale leie for hus, enten det er bedehuset eller ungdomshuset. Alle uttalelser gikk i retning av at ungdomshuset skal brukes til gudstjenester. Og slik har det også blitt.

Begravelser er det naturlig å ha i Vevelstad kirke, siden det lar seg tilrettelegge praktisk mht fergetider. Men det lar seg gjøre å også ha begravelse med utgangspunkt i ungdomshuset.

Gudstjenestene er fra våren 2005 flyttet en halvtime, fra kl. 1030 til 1000. Dette er for å gjøre det enklere å være med på gudstjeneste (med nåværende fergetider) om du kommer fra Visthus eller Hamnøya.

Hva så med bedehusets videre skjebne? Styret er villig til å donere bedehuset til Helgelands museum. Selv om bedehuset ikke er veldig gammelt (20 -30 tallet), er det bevart i en karakteristisk stil og verd å ta vare på. Svaret på dette er ukjent pr. dags dato. Tomta bedehuset står på er ikke skilt fra, og vil gå tilbake til hovedbruket. Mange har fortalt at bedehuset er et koselig hus som de setter pris på. Mange har gode minner derfra. Derfor er det vemodig at vi er kommet til avvikling.

Hamnøya er imidlertid ikke alene om denne situasjonen. Den er typisk. Rett og slett fordi veiene har blitt mye bedre, avstandene kortere, og folk flytter til sentra. Og vedlikehold og oppdatering av bygg er dyrt.
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut