Veiledning ved søknad om oppføring av støttemur

Søknadsplikt

Søknad om støttemur/varige konstruksjoner er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven PBL § 20-1. Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven med forskrifter (jf. SAK 10 § 5), og forestås av en ansvarlig søker som skal godkjennes av kommunen.

Søknader om tillatelse kan deles i søknad om rammetillatelse og senere søknad om igangsettingstillatelse eller sendes inn som en komplett søknad om tillatelse til tiltak.

Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven. For mange støttemurer vil det være behov for å gjennomføre statiske beregninger (konstruksjon, jordtrykk).

Muren er unntatt søknadsplikt jf. byggesaksforskriftens § 4-1 bokstav c nr 5, dersom den plasseres:

- 2 meter fra nabogrensen og ikke er over 1 meter høy

- 4 meter fra nabogrensen og muren ikke er over 1,5 meter høy så sant den ikke fører til urimelig ulempe for omgivelsene.

Støttemuren skal ikke være til hinder for frisikt.

Fritattreglene gjelder ikke for murer i strandsonen.

Støttemur mot nabogrense:

PBL § 29-4 krav om 4 meter til nabogrense vil i utgangspunktet også gjelde for støttemurer. Imidlertid vil små forstøtningsmurer kunne tillates nærmere nabogrensen med hjemmel i § 29-4 bokstav b, unntatt søknadsplikt.

Dersom muren ikke faller inn under § 29-4 b, unntatt søknadsplikt, må det søkes om dispensasjon fra 4 meters-regelen eller det skal foreligge nabosamtykke. Støttemurer som er søknadspliktige må omsøkes selv om nabosamtykke kan fremskaffes.

Støttemur mot veg:

Dersom støttemuren ligger innenfor byggegrense mot offentlig vei, vil tiltaket i utgangspunktet kreve søknad om dispensasjon. Små støttemurer vil derimot ikke kreve dispensasjon, jfr. avsnittet "Støttemur mot nabo". Muren må ikke komme i konflikt med krav til frisikt og regulert vegkant /avstander i vegnormalen (uregulerte strøk).

Krav til estetikk

Jfr. PBL §§ 29-1 og 29-2 skal estetisk utforming ivaretas for alle tiltak.
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut