Veiledning ved søknad om terrenginngrep

Unntak fra søknadsplikt:

Forutsatt at utføring av terrenginngrep ikke strider mot reguleringsplan samt ikke fører til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser, unntas følgende mindre terrenginngrep fra reglene i plan- og bygningsloven § 20-3 og byggeforskriftens § 4-1 bokstav c nr 6.

• Maks. avvik = 3,0 meter fra opprinnelig terrengnivå i spredt bebyggelse

 Maks. avvik = 1,5 meter fra opprinnelig terrengnivå i tett bebyggelse.

Maks. avvik = 0,5 meter fra opprinnelig terrengnivå for rekkehus/ kjedehus o.l. i tett bebyggelse.

Vær oppmerksom på at:

Øvrige regler i pbl og teknisk byggeforskrift (TEK) skal ivaretas av tiltakshaver. Selv om terrengavviket ligger innenfor grensene i unntaksbestemmelsen kan et tiltak allikevel være søknadspliktig, for eksempel når en fylling er meget lang eller omfattende. Ved tvil om eiendommen ligger i spredt- eller tettbygd område, ta kontakt med bygningsavdelingen.

Det er ikke krav om nabovarsling for utføring av terrenginngrep som er unntatt søknadsplikt.

Søknadskravet i pbl § 19-2 om dispensasjon gjelder uavkortet, slik at de ovennevnte unntak ikke gjelder for tiltak som krever dispensasjon. Dersom dispensasjon allerede er gitt, kan terrenginngrepet som faller innenfor unntaksbestemmelsene utføres uten ytterligere søknad. 

Fyllingsfoten må ligge minimum 1,0 meter fra kant regulert vei.  Reguleringsplan kan sette ytterligere begrensninger for plassering og størrelse på fylling eller planering av terreng.

Fritaksreglene gjelder ikke for terrenginngrep i strandsonen. Det må

eventuelt søkes om dispensasjon  

 Søknadsplikt:

Vesentlig terrenginngrep er søknadspliktig etter pbl § 20-1 bokstav k. Hva som er et ”vesentlig” terrenginngrep må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. I vurderingen legges det blant annet vekt på terrenginngrepets omfang. Hva som er ”vesentlig” må ses over tid, når mindre, uvesentlige arbeider over lengre tid samlet sett fører til vesentlige inngrep i terrenget. En må være oppmerksom på at selve formålet med planeringen, for eksempel etablering av vei/parkering, kan medføre søknadsplikt uansett omfang av inngrepet.

Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i pbl med forskrifter og forestås av en ansvarlig søker som skal godkjennes av kommunen. Ansvarlig søkers oppgaver og rolle:

Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av pbl. Det er ansvarlig søker som skal forestå innsending av all dokumentasjon vedrørende søknaden til kommunen og sikre at dokumentasjonen er i samsvar med krav i lov, forskrift og eventuelle kommunale bestemmelser og vedtak.

Generelt:

Følgende regler gjelder for alle terrenginngrep uansett søknadsplikt eller unntatt søknadsplikt:

Avstand til nabogrense: Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 2,0 m.

Et terrenginngrep med fyllingsfot som ønskes utført nærmere enn 2 meter fra nabogrense krever kommunens godkjenning og er dermed søknadspliktig. Kommunen kan likevel godkjenne at terrenginngrepet hvor fyllingsfoten utføres nærmere enn 2 meter fra nabogrense:

• når det foreligger skriftlig samtykke fra naboen eller

• ved mindre terrenginngrep

Alle terrenginngrep skal ha god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon med respekt for naturgitte omgivelser og i forhold til seg selv, jf. pbl §§ 29-1 og 29-2.
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut