Veiledning ved søknad om tiltak uten ansvarlig foretak

Dette er en veiledning for deg som skal forestå søknaden selv. Ved å gå igjennom alle punktene under skal du kunne levere en komplett søknad til kommunen. Dersom du ønsker å benytte deg av denne type søknad kan du gjøre alt selv.

Søknader etter plan- og bygningslovens § 20-2 som kan forestås av tiltakshaver er fritatt fra ansvar og kontroll. Du er selv ansvarlig for at bestemmelsene i plan- og bygningsloven og byggeforskriftene følges. Leverer du komplett søknad vil den bli behandlet innen 3 uker. Hvis søknaden avhenger av uttalelse fra annen myndighet eller dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven gjelder 12 ukers saksbehandlingsfrist fra søknaden er komplett.

Saksbehandlingsfristene gjelder kun søknader uten dispensasjon fra plan eller lov.

1. Hva inngår i søknaden uten krav til ansvarlig foretak jamfør pbl § 20-2:

Dersom et tiltak skal kunne behandles som søknad uten krav om ansvarlig foretak må det defineres ut i fra bestemte kriterier.

Hva kan gå som søknad som kan forestås av tiltakshaver:

Oppføring av en enkel frittliggende bygning som ikke skal benyttes til beboelse. Samlet bruksareal eller bebygd areal skal ikke overstige 70 m². Bygningen kan oppføres i en etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.

Oppføring av ett enkelt tilbygg hvor samlet bruksareal og bebygd areal ikke overstiger 50 m². Tilbygget kan være underbygget med kjeller.

(Forutsetningen for at et tiltak skal kunne gå inn under denne søknadstypen er at det gjelder eiendom som allerede er bebygd).

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor én bruksenhet (eks fra bod til kjellerstue).

Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m2 montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade.

Antennesystem med høyde inntil 5,0 m. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av antennesystem som kan utgjøre fare for personsikkerhet eller når flere antennesystemer skal plasseres på samme sted eller på samme fasade.

Sjekk plangrunnlaget:

For at tiltaket skal kunne behandles som søknad som forstås av tiltakhaver er det en forutsetning at tiltaket samsvarer med kommuneplanen eller reguleringsplanen. Disse planene inneholder konkrete bestemmelser for hvordan eiendommer kan utnyttes med tanke på tillatt grad av utnytting, høydebegrensninger, avstander til veg osv. Opplysninger om plangrunnlaget kan fås ved henvendelse til kommunen.

Relevante regler og krav:

Aktuelle avstandskrav:

• Avstand til nabogrense skal være 4 m, eller nabosamtykke på eget skjema.

• Innenfor byggegrense/byggelinje dersom det er angitt i planen.

Aktuelle krav gitt i Teknisk forskrift, med henvisninger til veiledningen:

• Planløsning og høyde

• Lys og utsyn

• Vindu som rømningsvei

NB! Husk at andre regler og krav kan være aktuelle.

Prøv å hold deg innenfor kommuneplanen / reguleringsplanens bestemmelser. Dersom du ikke klarer dette må du søke dispensasjon fra plangrunnlaget. Husk at 3 ukers regelen for saksbehandling da ikke vil gjelde.

Dokumentasjon

En komplett søknad krever følgende (ett eksemplar):

Søknadsskjema. Husk underskrift.

Gjenpart av nabovarsel. Dersom naboer skal varsles rekommandert må du huske på at Postkontoret skal stemple og signere skjemaet ”gjenpart av nabovarsel”.

Situasjonskart, målestokk 1:500

Tegninger (plan, snitt og fasade/profiltegninger med gammelt og nytt terreng i målestokk 1:100)

Skriftlig redegjørelse som beskriver tiltaket og sier noe om estetikken.

Legg gjerne med foto.

Har du en komplett søknad?

Dersom du har med deg alt som står i punktene ovenfor skal søknaden være komplett og kan sendes til: Vevelstad kommune, Rådhuset, 8976 Vevelstad.

Ved ikke komplett søknad vil du få tilbakemelding hvor manglene vil bli påpekt. 3 ukers saksbehandlingstid vil løpe fra den dagen søknaden er komplett.

Behandlingsgebyr vil bli ettersendt!

LYKKE TIL!

 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut