Utgave nr 2 2005

 

 

 KOMMUNAL INFORMASJON

ansvarlig utgiver Rådmannen

 

Nr. 2-2005      Mai år 2005                               Årgang 6   

 

 


VEVELSTAD FOLKEBIBLIOTEK

Det spirer og gror! Våren er tiden for hagestell. Biblioteket har bøker om dette og andre emner.

 

Bøker skaffes også tilveie via fjernlån.

Følg også med på biblioteksiden under Vevelstad kommune.

Bibliotekets egen bokkatalog er nå søkbar på nett. Du finner den under bibits.no på biblioteksiden til Vevelstad Kommune.

 

I tillegg til bøker og tidsskrift har vi også data og Internett tilgjengelig for publikum.

 

Kom innom !

 

Åpningstider:

Mandag        1200 – 1600  1700 – 1900

Tirsdag        1000 – 1400

Onsdag        1000 – 1600

 

 

Nyttige telefonnummer ved pleie- og omsorgsetaten:

 

Vevelstad sykehjem - 75 03 80 35

Vaktrom sykehjem  - 75 03 80 34

Pleie- og omsorgssjef   - 75 03 80 31

 

 

 

 

 

Helsestasjonen

Helsestasjonen har fått nytt telefonnummer 750 38 032.

 

Helsestasjon for ungdom er åpent på torsdager fra kl. 17.00 – 19.00

 

 

MULIGHET FOR ASFALTERING AV PRIVATE INNKJØRSLER/VEIER.

 

Vevelstad kommunestyre vedtok i møte 14. april at en del kommunale veier skal asfalteres i vår/sommer.

 

Disse veiene er:

Veien ned til Korsvik (til brua.)

Ny vei ned til Nordvika havn m. parkeringsplass, Svingen (Fra innkjørsel fra R17 nedenfor Snorre Logan til utkjørsel v. Bergljot Fivelthun.)

Resterende uasfaltert vei i Åsmyra øst byggefelt. Slotvikåsan byggefelt.(Åsmyra vest.) + andre mindre arealer.

 

PRIVAT ASFALTERING:

Dersom det er noen som ønsker å benytte anledningen til å få asfaltert privat innkjørsel /vei/plass må kommunen kontaktes snarest – senest innen 9. mai, slik at vi kan vurdere om dette kan la seg gjøre i forbindelse med det kommunale asfalteringsarbeidet.

Kontakt:

Emil Vevelstad tlf. 97712801, eller

Odd Arve Arnes, tlf. 7503800

Boligtilskudd fra Husbanken – utlysning av midler

Boligtilskudd skal medvirke til at husstander med svak økonomi blant funksjonshemmede, sosialt vanskeligstilte, flyktninger, eldre og unge i etableringsfasen skal få nøkterne og egnede boliger.

 

Søknad sendes til Vevelstad kommune, Rådhuset, 8976 Vevelstad innen 13.05.2005

 

 

Bostøtte

Søknadsfrist for bostøtte 2. termin er 10.06.05

 

Søknadsskjema, informasjon og hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du/dere få ved å kontakte helse- og sosialleder Hilde Kristensen på telefon 750 38030.

 

 

Informasjon fra eldrerådet

Ved å ta kontakt med avdelingssykepleier Wenche Johansen på telefon 750 38035

kan man få informasjon om og hjelp til å søke:

·        Hjelpemidler via hjelpemiddelsentralen

 

Ved å ta kontakt med helse- og sosialleder Hilde Kristensen på telefon 750 38030

kan man få informasjon om:

·        Transporttjenesten for funksjonshemmede - drosjekort

·        Bostøtteordningen

·        Husbankens låne- og tilskuddsordninger

·        Arbeidet med oppstart av Frivillighetssentral i Vevelstad

 

 

 

 

Informasjon fra Komite for oppvekst, kultur, helse og omsorg:

I henhold til kommunestyrets vedtak 042/04 skal Komite for oppvekst, kultur, helse og omsorg utføre kontroll etter alkohol- og tobakksskadeloven.

I komiteens møte 21.04.05 ble det vedtatt følgende:

Kontroller utføres med minst to av komitemedlemmene til stede. Leder fastsetter antall kontroller og hvem som kontrollerer.

 

Hva skal kontrolleres:

1.     Skjenkebevilling

2.     Ambulerende skjenkebevilling

3.     Salgsbevilling

4.     Tobakksskadeloven (Røykeloven)

 

 

 

 

Kulturlandskap som gror igjen.

 

I løpet av de siste tiårene har tidligere jordbruksområder grodd igjen, og gamle spor, tradisjoner og kunnskap om jordbruket er i ferd med å forsvinne. Igjengroing er satt på dagsorden gjennom regionale miljøprogram.

Det er nå utarbeidet regionalt miljøprogram for Nordland.

 

 

Regionale miljøprogram identifiserer miljøutfordringer i jordbruket i det enkelte fylke. Mange fylker mener igjengroing er den viktigste utfordringen på miljøområdet, og samtlige fylker vil nå prioritere tiltak som motvirker denne tendensen. Tiltakene består hovedsakelig av tilskudd til den enkelte bonde for å holde beitedyr i områder som en ønsker å holde åpne.

 

 

 

Fylkesmannen skal utarbeide regelverk og søknadsskjema for de nye tilskuddsordningene. Informasjon om søknad og kriterier vil gis av Fylkesmannen i god tid før søknadsfristen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt fra skolesektoren

 

Elevene i 9 og 10 klasse har arbeid  med et prosjekt om Vevelstad kommune . Befolkningsutvikling og næringsveier ble grundig belyst. Arbeidet ble lagt fram for ordfører og journalist fra Helgeland Arbeiderblad før jul.

Uke 10 var alle elever fra 5 – 10 klasse med i et engelskprosjekt. Elevene ble delt inn i grupper på tvers av klassetrinnene. Dette var et spennende og lærerikt prosjekt både for elever og lærere

Det er blitt avholdt nasjonale prøver i engelsk, lesing, skriving og matematikk for 7 og 10 klasse .

I april/ mai vil det bli avholdt nasjonale prøver i samme fag for 4 klasse.

 

10 klasse kom helt til finalen i ”Spørresprinten” som arrangeres av Helgeland Arbeiderblad.

Det ble 3 plass og en pengepremie på kr.3000.- Under en tilstelning på skolen fikk 10 klasse kr. 1000 fra Vevelstad kommune ved ordfører for sin fine innsats i ”Spørresprinten”.

 

På skolen arbeides det med planer for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Målsetningen er en skoletime fysisk aktivitet hver dag for alle skoleelever i Vevelstad kommune.

 
Ballbingen.
 

Onsdag 20. april var ballbingen ferdig og alle er velkommen til å ta den i bruk.

Vevelstad Kommune har søkt om tilskudd til byggetrinn II på ballbingen, som er å lage en aktivitetsflate på siden av ballbingen.

 

Takk til alle som har stilt opp på dugnad

Sparebank 1 Nord Norges
Kulturfond 2005

 

Sparebank 1Nord Norges Kulturfond har som formål å fremme kulturlivet i Nord Norge. Dette skjer i år ved å stille midler til disposisjon for et stipend til unge kunstnere

eller kulturarbeidere, fortrinnsvis under etablering. Stipendet skal gå til ungdom ikke eldre enn 25 år i stipendåret. Søkere må dokumentere kvalitet og vilje til å satse profesjonelt innenfor et område knyttet til kunst eller kulturhåndverk. Eksempler på kunstformer er dans, musikk, bildene kunst, litteratur, film, teater og lignende.

Stipendet som i år er på 75.000,-gis til et talent bosatt/er fra i Nord Norge. Det deles ut på grunnlag av søknad. Søknad skal foruten navn, adresse og alder, inneholde opplysninger om utdanning og produksjon. I vurderingen av søknaden vil det bli lagt spesiell vekt på søkerens begrunnelse og plan for hvordan stipendet skal benyttes.

Nærmere informasjon samt søknadsskjema finnes på bankens hjemmeside: www.snn.no

 

Søknadsfristen er 20. mai 2005

 

 

 

 

 

 

 

Rådhuset

Åpningstider 15.05.05 – 14.09.05


Mandag                           09.30 – 14.00

Tirsdag                           09.30 – 14.00

Onsdag                           09.30 – 14.00

Torsdag                          09.30 – 14.00

Fredag                            09.30 – 14.00

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Helgeland Museum

Vevelstad Bygdetun

 

Godtfolk!

Helgeland Museum har denne vinteren tatt sine første skritt på

Vevelstad. Stien er langt fra ny. Vevelstad  bygdetun er en innarbeidet institusjon i kommunen og kulturarven er godt kjent blant de som bor her. Tidene før oss er fabelaktig godt dokumentert både i skrift, i samling og kulturminner for øvrig her i Vevelstad – det er noe å være stolt av!

 

Forvikgården 1909

Bildet er sendt som gratulasjonskort til frk. Ingeborg Haugen på Tro fra Karen Ingebrigtsen den 1. april 1909.

Gjennom postmottaket i Forvik gikk det trolig mange postkort. Begynnelsen av 1900-tallet ble postkortenes gullalder. På verdensbasis ble det sendt anslagsvis mellom 200 og 300 milliarder  postkort i løpet av de to første tiårene av 1900-tallet. Bare i Norge – i året 1905 – sendte folk hele12,4 millioner postkort seg imellom.

Alle viktige begivenheter i samtiden ble fremstilt på postkort. Kortene var gjerne preget av nasjonalromantiske motiv, arrangerte  bilder fra dagliglivet eller de kunne ha bilder av steder, slik som postkortet her er et eksempel på.

 

 

 

 

 

 

Den 26. mai skal vi igjen ha et arrangement i museets regi. Denne gangen vil vi holde til på bygdetunet når Dordy K. Mongstad fra Planteforsk Tjøtta kommer. Hun vil snakke om kulturminner og kulturvern. Vevelstad har mange funn av fornminner, mange av dere har sikkert hatt nær befatning med noen av disse. Mongstad er opptatt av at vi må ta vare på landskapets historie, og omfatter med det både hus og tufter i det hun vil snakke om. Bjørnar Aarstrand, Vevelstad kommune, har oversikt over hvilke støtteordninger som kan nyttes i de tilfeller det kan bære snakk om utbedringer av gamle minner. Bygdetunet torsdag 26. mai kl. 19.30

 

 

Så var vinteren over for denne gang og våren ligger løfterik foran oss. Om det ble få skispor denne vinteren, får vi håpe vi har satt SPOR etter oss på annet vis! God vår!

 

 

 

 

Kulturmidler 2005

 

Det er satt av kr 40 000,- til kulturmidler til lag og foreninger i årets budsjett. Søknadsfristen er satt til 18.05.05 og søknadsskjema får du ved henvendelse i sentraladministrasjonen.

 

 

 

 

 

 

Nye åpningstider

 

Coop butikken – Vevelstad

 

Mandag – Torsdag  09.30-17.00

Fredag                            09.30-18.00

Lørdag                            10.00-14.00

 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut