Utgave nr 3 2005

 

 

 KOMMUNAL INFORMASJON

ansvarlig utgiver Rådmannen

 

Nr. 3-2005         Juni år 2005                                      Årgang 6Rådmannen har ordet

Sommeren er her, og med den en fri og forhåpentligvis ubekymret tid.

Nå er det ikke Rådmannens mening å spre malurt i begeret, men etter sol kommer regn.

Selv om sommeren er her så vil det alltid være noen som har behov for støtte og bistand.

Ikke alt kan kommunen ordne opp i, men ofte kan vi bidra.

I dette nummeret av Vevelstad Informerer har vi tatt med informasjon om bl. a. De hjemmebaserte tjenester.  Jeg vil bare minne om at det ikke er et kriterium for å kunne søke disse tjenestene at du nødvendigvis er eldre.

Videre arbeides det iherdig med planer for fremtiden, jeg nevner landbruksplan, næringsplan, og barne- og ungdomsplan. Har du som leser et innspill til dette arbeidet, gode ideer eller synspunkter. Ta kontakt, gjerne via e-post. Besøk våre nettsider og gi ditt besyv til saken.

 

Endring i innleveringsfrist for utgående post.

Fra 27.06.05 blir innleveringsfristen for utgående post framskyndet som følge av at posten fra denne dato sendes med buss til Sandnessjøen (man-fre) med avgang fra Post i Butikk (Coop) ca. 13.45. På grunn av at landpostbudet på dette tidspunkt er på Hamnøya må alle levere posten på Coop før dette klokkeslettet. På lørdag sendes posten med buss til Brønnøysund med ankomst Brønnøysund 17.15.

 

Felles Desentralisert Administrasjon - for kommunene på Sør-Helgeland. Overordnet mål for prosjektet - økonomisk gevinst.

Samarbeidet skal omhandle 4 områder. Områdene skal videreføres i forprosjekt. Disse er IKT, Skolefaglig ansvarlig og økonomi. Felles innkjøpsfunksjon for de 5 kommunene skal være et eget frittstående prosjekt.

Dette var hovedinnholdet i de anbefalinger styringsgruppen ga oppdragsgiverne, kommunestyrene på Sør-Helgeland til den forstående behandling.

Videreføring av arbeidet skal startes opp raskt, allerede tidlig i september, etter en nærmere avklaring og koordinering mellom kommunene.

Sluttrapporten fra forstudien ble nylig godkjent i styringsgruppen. De 5 kommunenes rådmenn har vært styringsgruppe i forstudien. I tillegg har Fylkesmannen i Nordland vært observatør. Fylkesmannen har gitt positive signaler til å støtte det videre utviklingsarbeidet i Regionen.

En prosjektgruppe bestående av nøkkelpersonell fra administrative funksjoner i kommunene har vært involvert i kartleggings- og prosessarbeidet.

Det har vært gjennomført interne prosesser i kommunene ledet av rådmennene med bistand fra nøkkelpersonell og tillitsvalgte.

En felles innstilling fra de 5 kommunene er utarbeidet. Sluttrapporten skal behandles i den enkelte kommunes politiske organer innen 16.juni.

Kommunene ønsker følgende resultater gjennom et slikt samarbeid:

Bedre service og kvalitet i tjenesteproduksjonen i Regionen

Økt total kompetanse. Den enkelte kommune kan i noen sammenhenger være for liten til å gjennomføre raske endringer alene.

Å kunne tilby attraktive arbeidsplasser i forbindelse rekruttering av nye medarbeidere kan bli en kritisk faktor i fremtiden.

Det vil være behov for større fleksibilitet og redusere sårbarheten kommunene.

Overordnet mål for hele prosjektet vil være å redusere kostnadene - økonomisk gevinst.

 

Vevelstad folkebibliotek

Sommeren er her !

Hvorfor ikke låne en lydbok til ferieturen. Det meste må skaffes via fjernlån, så vær ute i god tid. Milene vil fly unna !

 

Følg også med på biblioteksiden under Vevelstad kommune. Her kan dere se hvilke

bøker som registreres og dere kan søke på bibliotekets egen bokkatalog:

 

http://asp.bibits.no/vevelstad.fb

Bruk biblioteket!  Lån bøker/lydbøker, tidsskrift og filmer.

Data og Internett er også tilgjengelig for publikum.

Kom innom !

 

Åpningstider ut juni:

Mandag        1200 – 1600  1700 – 1900

Tirsdag         1000 – 1400

Onsdag         1000 – 1600

Åpningstider for juli og august vil bli kunngjort på biblioteksiden og ved oppslag.

God sommer !

 

PC`er til skolen

I forbindelse med Telenors 150 års jubileum, har InOut Norge AS og Telenor inngått et samarbeid knyttet til jubileumsgaven til skolen.

Alle barne og ungdomsskolene i landet ble invitert til å søke om å få tildelt pc pakker fra Telenor.Det ble også søkt for Vevelstad sentralskole, og skolen ble en av de heldige som fikk tildelt 1 pc pakke bestående av 15 bærbare pc`er.

Disse vil bli levert i løpet av sommeren. Og vil være til stor glede i kommende skoleår.

 

Kommunes nettside.

Vevelstad kommune tok i februar i bruk den nye nettside, oppdateringen har gått litt tregt men vi håper at siden vil bli mer ”levende” i løpet av sommeren.

Alle er hjertelig velkommen med innspill på hva vi bør ha mer av på nettsiden vår.

Adressen er: www.Vevelstad.kommune.no

 

Teknisk avdeling:

Tippemidler: Vevelstad kommune har fått tildelt kr. 200 000,- i tippemidler til utbygging av aktivitetsflate ved ballbingen vest for Storbjørka barnehage. Aktivitetsflate er et område på 22m x 28m som er dekket med kunstgress og som kan benyttes til forskjellige fysiske aktiviteter. Arbeidet med denne blir startet opp i løpet av sommeren/høsten.

 

Asfaltering:

Siste uka av juni/ begynnelsen av juli skal kommunen og en del private få asfaltert en del arealer/veier. Kommunale veier som skal asfalteres: Åsmyra vest, Slotvikåsan, veien rundt "Svingen", veien ned til Korsvik, ny vei ned til Nordvika havn + områder i havna, p-plass v. sykehjemmet - mm.

Det er Mesta AS. som skal stå for arbeidet.

 

Garasjebygging:

Det skal bygges liten garasje/carport ved sykehjemmet. Den skal romme omsorgsetatens bil. Arbeidet er igangsatt.

 

Sentralskolen:

Vi har igangsatt arbeider med forskjønning av uteområdet mellom r17 og skolen. Her skal det bli et lite grøntareal med beplantning, benker ol. Vi håper området etterhvert vil ta form som en liten park som vil pynte opp ved skolen og gjøre sentrumsområdet i Vevelstad enda finere. Det blir også igangsatt arbeide med å male skolen utvendig denne sommeren.

 

Adkomst sykehjemmet og skolen:

Vi er igang med å forbedre inngangspartiet på disse byggene i forhold til krav om tilgjengelighet. På skolen blir det satt opp ny rampe for rullestolbrukere mm. og på sykehjemmet setter vi inn nye inngangsdører med fjernåpning tilpasset rullestolbrukere. På sykehjemmet er vi også igang med å lage ny og bedre parkeringsplass for de ansatte og besøkende.

 

Småbåthavna på Visthus:

Det er bevilget penger til forlengelse av moloen til småbåthavna på Visthus.

Vi er igang med å utrede dette arbeidet og håper å få startet med dette i løpet av høsten.

 

Vann til Vistnesområdet:

Det er bevilget penger til utredning om mulighetene for vannforsyning til dette området.  Valget står mellom å føre vannledning i sjøen og

 

videre fram til abonnentene , eller om en skal satse på brønnboring etter vann hos de forskjellige. Arbeidet er igangsatt.

Pleie og omsorg.

Hjemmehjelp/praktisk bistand

Hjemmehjelp og praktisk bistand ytes til personer som trenger hjelp til dagliglivets gjøremål. Hjemmehjelp tildeles etter lov om sosiale tjenester § 4 –2a, og § 4– 3.

§ 4 – 2 a) sier: ”De sosiale tjenester skal omfatte praktisk bistand og opplæring til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker.”

Hjemmehjelp blir tildelt den enkelte etter behov.

Søknad om hjemmehjelp skrives på fastlagt skjema og sendes: Pleie og Omsorgsavdelingen, Vevelstad Kommune. Det blir tatt et hjemmebesøk før vedtak om hjemmehjelp fattes.

Vi ønsker så langt det er mulig å gjøre jobben sammen med deg, ikke for deg. Vi kan yte bistand til oppgaver hvor du har behov for hjelp, men yter ikke hjelp til oppgaver du selv kan klare. Om det er flere medlemmer i husstanden må disse regne med å ta sin del av rengjøring og husarbeid.

Personalet i hjemmebaserte tjenester er underlagt taushetsplikt.

 

Hjemmehjelp kan være hjelp til:

Rengjøring av rom du bruker til daglig, kjøkken, soverom, stue, gang, bad og toalett.

Nødvendig rengjøring slik som gulvvask og støvsuging.

Sengeskift, klesvask, Vindusvask inntil 2 ganger i året. Unntaksvis stryking

Handling i de tilfeller der det ikke kan tilkjøres varer. Unntaksvis avtining og rengjøring av kjøleskap/fryser.

Hjemmehjelpen har ikke anledning til å ta med bruker i sin bil.

Utstyr hjemmehjelpen bruker i sitt arbeid som langkost, kluter, rengjøringsmidler, støvsuger, vaskemaskin, bøtte, og toalettbørste må være i orden.

For å få hjelp til vask av vinduer må det være mulig for hjemmehjelpen å vaske vinduene fra innsiden eller fra altan/terrasse.

Rengjøring er som hovedregel hver 14.dag.

 

Vi yter ikke hjelp til:

Storrengjøring/rundvask

Tepperengjøring utover støvsuging, store tepper tas ikke ut

 

 

Rengjøring av rom du ikke benytter. Kjeller og loftsrydding/vask. Vask av altaner/terrasser

Sølv, kobber og messingpuss

Lage i stand til selskap, rydde og vaske opp etter besøkende. Baking av brød og ”julebakst”.

Du har medbestemmelse i utforming av tjenestetilbudet og vil som hovedregel bli tilknyttet en fast hjelper. Arbeidstiden for hjemmehjelpen er fra kl. 08.00 – 15.30 på hverdager.

Du må være tilstede når hjemmehjelpen er hos deg, ukedag og cirka tidspunkt hjelpen kommer vil bli avtalt. I perioder med ferie og sykdom kan hjelp til rengjøring endres/utebli. Du vil i slike tilfeller bli varslet.

Du vil ikke få hjemmehjelp når pårørende er hjemme i lengre tidsrom (ferier).

Vi forventer at du gir beskjed hvis du er bortreist eller av andre grunner ikke skal ha hjemmehjelp.

 

Hva koster hjemmehjelp?

Du betaler en egenandel for hjemmehjelpen fra kr 150.- pr. mnd. avhengig av din inntekt.

Ditt hjem blir vår arbeidsplass.

Når du mottar hjelp fra hjemmebaserte tjenester, blir hjemmet ditt også den ansattes arbeidsplass.

Den ansatte er omfattet av arbeidsmiljøloven og skal ifølge den kunne utføre sitt arbeid på en sikker og forsvarlig måte. Det betyr blant annet at hjemmet tilrettelegges slik at hjelp kan ytes på best mulig måte for deg og den ansatte.

Du må medvirke til at den ansatte ikke får skader i ditt hjem. Det betyr at nødvendig utstyr hjemmehjelpen bruker må være tilgjengelig og i god stand. Det kan i noen tilfeller være nødvendig å flytte/fjerne møbler for at personalet skal få tilstrekkelig plass til å arbeide.

 

Hjemmebaserte tjenester

Vevelstad sykehjem

8976 Vevelstad.

Telefon: 75 03 80 35

Telefon: 75 03 80 34

Kontaktpersoner:

Svanhild Fiveltun

Wenche Johansen

Kontoret er åpent kl .08.00 – 14.30 mandag – fredag.

 

Midler til ungdomssatsing i distriktene 2005

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lyste i januar ut tilskuddsmidler til ungdomssatsing i

 

distriktene 2005. I Vevelstad fikk vi inn flere søknader fra lag og foreninger i kommunen.

Disse ble sammenfattet til en felles søknad og sendt inn til direktoratet.

Vevelstad kommune er tildelt kr. 50.000,- i tilskuddsmidler til ungdomssatsing.

 

Vevelstad Bygdetun.

Åpningstider sommeren 2005.

18. juni – 7. august

Onsdag – fredag          12.00 – 16.00

Lørdag                       12.00 – 18.00

Søndag                      12.00 – 18.00     

·         Fotoutstillingen SPOR – portrett fra Vevelstad.

·         Maleriutstilling.

·         Fotoutstilling – Johanne Aarstrand.

 

Lomsdal Visten

Nasjonalpark og fylkesdelplan.

Kommunestyret ble den 16.06.05 orientert om det foreløpige arbeidet med nasjonalparken og fylkesdelplanen av Fylkesmannen i Nordland og av Nordland fylkeskommune.

Foreløpig utkast sendes ut til berørte organisasjoner til sjekk før det sendes ut på høring høsten 2005. utkastet berører fremdeles store områder i Vevelstad Kommune, men flere konfliktområder er utgått.

 

Båndtvang på hund.

I Vevelstad Kommune gjelder båndtvang for hund. Hund som kan forulempe mennesker eller dyr på offentlige steder skal holdes i bånd eller ha munnkurv.

På offentlig sted er det forbudt:

·         Å la tispe gå løs i løpetiden

·         Å la hund løpe uten tilsyn

·         Å la hund gå løs i tiden fra 1. april til 30. september

Politiet kan ta i forvaring hund som går løs i  strid med bestemmelsene. Unnlater den som eier eller besitter hunden innen 3 dager etter at han er varslet personlig eller ved kunngjøring i pressen, kan politiet selge eller avlive hunden.

 

Brønnøysund videregående skole – foreldrekontakt

Brønnøysund videregående skole (BVS) har som den første i Nordland opprettet et foreldreråd. Bakgrunnen ligger i den generelle skolepolitikken der foresatte og andre eksterne grupper skal ha større innsyn og påvirkningsmuligheter i utviklingen av den

 

enkelte skole. St. meld. 30 2004 sier følgende (s. 108-109) :

Skolen har ansvar for å legge til rette for et godt samarbeid med hjemmene

Skolen skal lytte til de foresatte og samarbeide med dem i skolens utvikling av innhold og virksomhet

Departementet går derfor innfor at…skolen skal organisere samarbeidet mellom hjem, skole og elever både på individ- og skolenivå, og at dette kan gjøres på ulike måter som ivaretar lokale behov. Denne bestemmelsen gjøres også gjeldende for videregående skole med de begrensninger som myndighetsalderen setter. Samarbeid mellom hjem og skole inngår i det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering.

 

Kommunene i regionen stiller med en representant for skoler som har ungdomstrinn. Vevelstads representant er Ronald Bjøru. Utkastet til mandat sier bl.a.:

*  Foreldrerådet skal være et rådgivende organ som skal bidra til en positiv utvikling av BVS

*  Rådet møtes normalt to ganger pr år, i september og i mai.

*  Rådet skal ha innsynsrett og uttalerett i alle saker som berører BVS, bortsett fra personal-

    og elevsaker som er unntatt offentlighet.

*  Rådet skal spesielt få forelagt seg resultater fra Elevinspektørene, skolebasert vurdering,

    arbeidsmiljøundersøkelser og  skolestatistikker.

*  Rådet skal ha spesiell oppmerksomhet på overgangen mellom grunnskole og videregående

    skole (vgs).

Foreldrerådet ved Br.sund vgs. har vært i funksjon siden i fjor, og vi har sett verdien av et bindeledd mellom foreldre og skole. Dette gjelder ikke bare ut fra dagens situasjon, læring og miljø ved skolen, og trivsel på skolestedet, men har i høyeste grad betydning for å få til en best mulig skole for framtida. De videregående skolene står overfor store utfordringer, og særlig i Brønnøysund er det stort behov for oppgradering av bygninger, sikre et bedre studietilbud i framtida, og dermed skape så gode muligheter for våre barn mht studieretninger, elevplasser, godt arbeidsmiljø mm. som mulig. 

Foreldrerådet tar i liten grad opp enkeltsaker – her kan kontakt med klasseforstander eller faglærer være det beste - men er det spørsmål eller saker av prinsipiell eller allmenn karakter, ønsker om forbedringer el. lignede, så ta gjerne kontakt meg, slik at jeg kan bringe det videre inn til foreldrerådet.

Med hilsen  Ronald Bjøru.
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut