Etats informasjon

Pleie og omsorgssjef                              Konsulent 
Wenche Johansen                                 Svanhild Fiveltun

wenche.johansen@vevelstad.kommune.no Vevelstad.Sykehjem@vevelstad.kommune.no

 

Konsulent Svanhild Fiveltun

Avdelingssykepleier
Thomas Johan Andreassen
 
 
 
 
 
Telefon pleie- og omsorgssjef: 75 03 80 31
Telefon kontor: 75 03 80 35
Telefon vaktrom: 75 03 80 34
Telefax: 75 03 80 39
Psykiatrisk hjelpepleier mobil nr 91 79 58 44
Avdelingssykepleier 75 03 80 35

Pleie- og omsorgsetaten

Pleie- og omsorgssjef, Wenche Johansen, er tillagt ledelsen av pleie – og omsorgsetaten i kommunen. Hun har ansvar for drift av Vevelstad Sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

Vevelstad Sykehjem

Vevelstad sykehjem har 15 pasientplasser hvor samtlige er enerom. Vi kan tilby korttids-, langtids-, avlastnings-, rehabiliteringsopphold og akuttplass. Sykehjemmet er et tilbud for de med behov for døgnkontinuerlig tilsyn og pleie.

Sykehjemmet har eget institusjonskjøkken og vaskeri, og vi kan tilby legetjeneste, tannlegetjeneste, frisør, fotpleie og besøk av prest.

Fra frivillige er det ukentlig tilbud om eldrekafé i nærliggende lokaler.

IKKE LOVPÅLAGTE TILBUD / TJENESTER I PLEIE- OG OMSORGSAVD.

UTKJØRING AV VARM MAT TIL HJEMMEBOENDE

(ikke lovpålagt tjeneste) er et tilbud til brukere med særlig hjelpebehov eller som selv ikke er i stand til å tilberede sin egen mat.

Vederlag:

i henhold til gjeldende kommunale vedtak, pr. tiden kr.40,-/porsjon.

Søknad/henvendelse rettes til pleie og omsorgsavdelingen.

LEIE AV TRYGGHETSALARM

Ikke lovpålagt tjeneste, og kan således ikke påklages. Søknad kan behandles på nytt om nye opplysninger fremkommer.

Målgruppe:

Særlig pleie- og omsorgstrengende/særlig funksjonshemmede som har vanskelig for å kunne benytte vanlig telefon.

Hjerte- og lungesyke som kan forventes å få akutt behov for hjelp.

Personer som er utsatt for fall pga. sykdom.

Tildeling:

Skjer etter søknad til pleie og omsorgsavdelingen, og behandles av inntaksnemnda. Trygghetsalarmen kan bli inndratt dersom helsetilstanden blir bedre eller behovet endrer seg.

Vederlag:

I henhold til gjeldende kommunalt vedtak, pr. tiden;

kr.400,- i tilknytningsavgift.

kr.85,-pr. i leie/mnd.

Regning sendes ut hver mnd.

Søker som får avslag på sin søknad har anledning til å kjøpe sin egen trygghetsalarm. Vedkommende kan få hjelp til innkjøp og tilkobling av trygghetsalarmen av kommunal vaktmester.

OMSORGSBOLIG
I følge Lov om sosiale tjenester m.v. av 1/93 §3-4 skal kommunene medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker.Mål for tildeling av omsorgsbolig:

Ingen omsorgstrengende skal innlegges/bli i institusjon på grunn av mangel på hjemmetjenester.

Målgruppe for omsorgsbolig:

Eldre og trygdede med stort behov for hjemmetjenester.

Eldre og funksjonshemmede som pga. geografiske forhold ikke kan motta tilstrekkelig hjemmesykepleie.

Vanskeligstilte som trenger tett oppfølging.

Søknadsskjema fås v/pleie og omsorgsavdelingens kontor, returneres p.o. avdelingen og behandles av inntaksnemnda.

Du får søknadsskjema for alle tjenestene ved å henvende deg til Pleie og omsorgsavdelingens kontorer ved sykehjemmet.

Søknaden sendes/leveres pleie og omsorgsavdelingen. Det er den hjelpetrengendes behov som er avgjørende ut fra en helsefaglig vurdering. Dersom søker ikke er kjent for pleie og omsorgsavdelingen kan det bli tatt et hjemmebesøk før søknaden behandles av inntaksnemnda. Søknader behandles hver 14. dag i inntaksmøtet.

INNTAKSNEMND
Alle søknader på tjenester i pleie og omsorgsavdelingen blir behandlet i inntaksnemnda, også søknader til omsorgsbolig.

Inntaksnemnda består av følgende personer:

Kommunelegen

Pleie og omsorgssjef

Avdelingssykepleier for sykehjemmet og hjemmebasert tjeneste

 

RETNINGSLINJER FOR INNTAKSNEMNDA.

1. Pleie- og omsorgssjef er inntaksnemndas leder.

2. Inntaksnemnda behandler søknader for pleie og omsorgs-

avdelingens tjenester, samt søknad på leilighet i eldreboligen.

3. Inntaksnemnda har møte hver 14.dag såfremt der er søknader.

4. Innkalling til møtet skjer skriftlig.

5. Vedtak i inntaksnemnda fattes ut fra helsefaglig vurdering og innenfor

de rettigheter søkeren har etter lov og forskrift.

Det skal føres møtebok og vedtak sendes ut skriftlig til søker umiddelbart etter møtet.

7. Vedtak kan påklages til kommunal klagenemnd.

KLAGE OG KLAGEBEHANDLING PÅ VEDTAK FATTET ETTER LOV OM HELSETJENESTEN I KOMMUNENE OG LOV OM SOSIALE TJENESTER.

Klage etter kommunehelsetjenesteloven:
Fristen for klage er tre uker fra vedkommende fikk høve til å klage. En klage som kommer etter fristen, kan likevel tas under behandling når det finnes rimelig at den blir prøvd.

Klagebehandlingen følger reglene i Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.februar 1967 §§ 28-32. Klagen skal være fremsatt skriftlig, og den skal sendes til:

Vevelstad kommune

Pleie og omsorgsavdelingen

8976 Vevelstad.


Forskrift om sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie §5-1 inneholder en bestemmelse om at beboer, verge/hjelpeverge eller pårørende kan klage til fylkeslegen over forhold vedrørende boformens drift som de finner urimelig. Det fremgår av merknadene til bestemmelsen at klagen kan sendes boformen.

Forskriftens klagebestemmelse gjelder ikke for helsetjenester som ytes i privat bolig, for.eks. i form av hjemmesykepleie.

Den generelle klagebestemmelsen i kommunehelsetjenestelovens §2-4 gjelder også for hjelp i hjemmene som er gitt med henvisning til kommunehelsetjenesteloven §2-1.

Spørsmål, hjelp og veiledning.

Søker kan kontakte saksbehandler dersom det er spørsmål angående vedtaket, eller det er ønskelig med hjelp til å utforme en klage, eller på noen annen måte ønsker hjelp med vedtaket.Klage etter Sosialtjenesteloven:

Klagen fremsettes til Pleie- og Omsorgsavdelingen i Vevelstad kommune, som fremlegger saken for fylkesmannen.

Fristen for å klage er tre uker fra vedkommende fikk høve til å klage. En klage som kommer etter fristen, kan likevel tas under behandling når det finnes rimelig at den blir prøvd. For øvrig gjelder forvaltningslovens regler om klage.

Klagebehandlingen følger reglene i Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.februar 1967 §§ 28-32. Klagen skal være fremsatt skriftlig, og den skal sendes til:

Vevelstad kommune

Pleie og omsorgsavdelingen

8976 Vevelstad.

Spørsmål, hjelp og veiledning.

Søker kan kontakte saksbehandler dersom det er spørsmål angående vedtaket, eller det er ønskelig med hjelp til å utforme en klage, eller på noen annen måte ønsker hjelp med vedtaket.

MÅL OG TJENESTEINNHOLD HJEMMESYKEPLEIEN
Målgruppen for tildeling av tjenester er alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, uavhengig av alder eller andre årsaker, skal få nødvendig hjelp. (jfr. lov om helsetjenesten i kommunen av 19. november 1982 nr.66, §1-1).

 

HJEMMESYKEPLEIE er en lovpålagt tjeneste i lov om helsetjenesten i kommunene- § 1-3,jfr. §2-1.

Hjemmesykepleie er en behovsprøvd helsetjeneste. Tjenesten er et tilbud til de som har akutt eller kronisk sykdom(somatisk eller psykisk) og/eller funksjonshemming, og som kan/vil motta sykepleie i eget hjem. Det gis ved kortvarig og langvarig sykdom. Hjemmesykepleie er vederlagsfritt.

MÅL FOR HJEMMESYKEPLEIEN
Hjemmesykepleien skal bidra til økt livskvalitet til mennesker med bistandsbehov uavhengig av alder og funksjonshemming. Tjenesteytingen skal tilpasses den enkelte brukers situasjon og behov slik at pleie og omsorgstrengende i Vevelstad gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som praktisk mulig.

Hjemmesykepleien har som målsetting at du som bruker skal gjøre det du greier selv for å unngå forverring og være minst mulig avhengig av hjelp.

Hjemmesykepleien skal sikre at den enkelte brukers grunnleggende behov blir ivaretatt på en faglig forsvarlig måte.

TJENESTEYTINGEN SKAL VÆRE TILPASSET DEN ENKELTE BRUKERS BEHOV VED Å:
Utarbeide tiltaksplaner sammen med brukeren,- med jevnlig evaluering.

Samarbeide med aktuelle samarbeidspartnere.

Tilstrebe et nært og gjensidig samarbeid med de pårørende til beste for den enkelte bruker.

Behandle brukeren med respekt og høflighet, slik at verdighet, selvstendighet og styring over eget liv ivaretas.

Tilstrebe mest mulig stabilt personale.

Der det ikke er mulig å gjenvinne helse eller helbred, skal hjemmesykepleien bidra til en verdig livsavslutning.

 

DETTE KAN DU FORVENTE AV HJEMMESYKEPLEIEN:
Du skal få god service og ved akutt behov rask respons når du tar kontakt med vår avdeling.

Du skal få pleie og omsorg av kvalifisert personell, alle ufaglærte har gjennomgått nødvendig opplæring.

Vi vil inngå avtale med deg om når du kan forvente besøk/hjelp av oss, og vi vil gi beskjed dersom vi blir mer enn en time forsinket.

VÅRE FORVENTNINGER TIL DEG:
Når vi trer over din dørterskel er vi hjelpere, men også gjester. Ditt hjem er vår arbeidsplass, det er derfor viktig at du bidrar med å legge til rette for at det blir en god arbeidsplass.

For at disse tjenestene skal fungere etter hensikten ber vi om at du:

Gir beskjed dersom du ikke er hjemme.

Sørger for god atkomst til bolig(snørydding, strøing) og utebelysning.

Møter personalet med respekt

Respekterer personalets taushetsplikt.

Er villig til å ta i bruk tekniske hjelpemidler i ditt hjem.

På grunn av turnus, ferieavvikling og evt. sykefravær må du som mottar hjemmesykepleie være forberedt på å motta hjelp fra forskjellige personer.

De som kommer vil være orientert om din situasjon og hjelpebehov.

HJEMMESYKEPLEIETJENESTEN OMFATTER:
Du får hjelp etter en individuell vurdering

Tilsyn, råd og veiledning

Opplæring og vedlikehold av ferdigheter slik at du kan bli best mulig selvhjulpen

Hjelpemiddeltilpasning

Morgen og kveldsstell, av- og påkledning, personlig hygiene, bad/dusj

Administrering av medikamenter

Sårbehandling og prøvetaking for innskrevne brukere som ikke kan oppsøke legekontor

Hjelp til alvorlig syke og døende

SØKNAD
Du får søknadsskjema ved å henvende deg til Pleie og omsorgsavdelingens kontorer ved sykehjemmet.

Søknaden sendes/leveres pleie og omsorgsavdelingen. Det er den hjelpetrengendes behov som er avgjørende ut fra en helsefaglig vurdering. Dersom søker ikke er kjent for pleie og omsorgsavdelingen kan det bli tatt et hjemmebesøk før søknaden behandles av inntaksnemnda. Søknader behandles hver 14.dag i inntaksmøtet.

Målgruppen for tildeling av tjenester er alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, uavhengig av alder eller andre årsaker, skal få nødvendig hjelp. (jfr. lov om helsetjenesten i kommunen av 19. november 1982 nr.66, §1-1).

KOMMUNENS HELSETJENESTE SKAL OMFATTE FØLGENDE OPPGAVER (§1-3 i lov om helsetjenesten i kommunene):

Fremme helse og forebygge sykdom, skade eller lyte.

Diagnose og behandling av sykdom, skade eller lyte

Medisinsk habilitering og rehabilitering.

Pleie og omsorg.

Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner

FOR Å LØSE DE OPPGAVER SOM ER NEVNT FORAN, SKAL KOMMUNEN SØRGE FOR DISSE DELTJENESTENE:

Allmennlegetjeneste, herunder en fastlegeordning.

Legevaktordning

Fysioterapitjeneste.

Sykepleie, herunder helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie.

Jordmortjeneste

Sykehjem eller boform med heldøgns omsorg og pleie.

Medisinsk nødmeldetjeneste

Transport av behandlingspersonell.

Etter lov om sosiale tjenester m.v. Rundskriv 1-1/93 har de som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, rett til hjelp som nevnt i § 4-2 bokstav a-d. Hjelpen skal være på et forsvarlig nivå.

DE SOSIALE TJENESTER SOM ER NEVNT I § 4-2 a-d OMFATTER:
Praktisk bistand og opplæring til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker.

Avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Støttekontakt for personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.

Plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester til dem som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller andre årsaker.

MÅL FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN
Ivareta innbyggernes behov for pleie- og omsorgstjenester som de opplever kvalitetsmessig tilfredsstillende, som er lett tilgjengelig og som er i henhold til lover og forskrifter.

Pleie- og omsorgsavdelingen skal skape et variert og fleksibelt tilbud tilpasset brukernes behov, og forvalte ressursene best mulig innenfor gitte økonomiske rammer.

Pleie- og omsorgsavdelingen skal gjennom økt kompetanse og aktiv opplæring tilstrebe en faglig høy standard på tjenestetilbudet.

Pleie- og omsorgsavdelingen ønsker en kultur som skal være preget av toleranse, raushet og respekt for enkeltmennesket.

Vedtak i saker etter Lov om sosiale tjenester kan påklages til fylkesmannen.Kommunehelsetjenestelovens §2-4 bestemmer at den som søker helsehjelp kan påklage avgjørelsen til det organ kommunestyret bestemmer. Klientutvalget (komite for helse og sosialsaker) er Vevelstad kommunes klageinstans. Klagen skal sendes til Inntaksnemnda som behandler saken på nytt. Dersom inntaksnemnda opprettholder sitt vedtak, sendes klagen videre til Klientutvalget. Går avgjørelsen i Klientutvalget klageren imot eller klagen avvises kan klagen sendes til Helsetilsynet i fylket.Eldre og funksjonshemmede som pga. alder, sykdom eller funksjonshemming ikke kan bo i egen bolig, selv med utbedring og tilrettelegging av hjemmeforholdene.Ingen omsorgstrengende skal bli i institusjon etter ferdig behandling på grunn av mangel på bolig.

 

 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner