Medlemmer


Kommunestyret er øverste kommunale organ. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak (Kap. 2, §6). Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år (§7.1). 

Kommunestyrets medlemstall skal være et ulike tall. For kommuner med mindre enn 5000 innbyggere skal det ha minst 11 medlemmer (§7.2). Endring av medlems-
tallet vedtas av kommunestyret selv i løpet av de tre første år av valgperioden, med virkning fra kommende valgperiode (§7.3). Vevelstad Kommunstyre består av 13 medlemmer. 

Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører (§9.1). Kommunestyret bestemmer hovedlinjene i utviklingen av kommunen og kommunens tjenester, bl.a. fordelingen av de penger kommunen har til rådighet. Kommunestyremøtene er åpne for publikum. 
Kommunestyret handler på kommunens vegne i alle saker som ikke er delegert til andre kommunale organer og fører overordnet tilsyn med kommunens samlete virksomhet. 

Kommunestyret har bevilgnings- og beskatningsrett, vedtar budsjett for alle kommunale virksomheter, velger Formannskapet og andre kommunale utvalg, delegerer myndighet til Formannskapet og andre utvalg og behandler saker som framlegges av Formannskapet. 

Kommunestyret holder som regel møte 8-10 gang hvet år etter innkalling av ordføreren. Møtene holdes i kommunestyresalen (biblioteket) i Rådhuset og er åpne for publikum.

Vevelstad kommunestyre har følgende 13 medlemmer:
 
Ken-Richard Hansen Samarbeidsliste
Kari Anne B. Andreassen Samarbeidsliste
Unn Helen Nergård Samarbeidsliste
Emil Vevelstad Samarbeidsliste
Sigrun Aasen Samarbeidsliste
Kaia M. Aarstrand Kommunelista
Siw-Kristin Grønbech Kommunelista
John Arne Nilssen Kommunelista
Janne B. Mikalsen Kommunelista
Harald Axelsen AP
Jan E. Kristiansen AP
Ivar E. Vevelstad AP
Synnøve Aakervik APSist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut