Trafikksikkerhetsmidler - 2024

Orientering om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak 2024 fra Nordland fylkeskommune

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg kunngjør tilgjengelige midler for 2024. Det er

utarbeidet nye retningslinjer som gjelder fra i år, det er tidligere sendt ut informasjon om dette

til alle kommuner i Nordland.

 

Tilskudd til forebyggende trafikksikkerhetstiltak. Alle kan søke, for eksempel lag og

foreninger, FAU, kommuner, private.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Forebyggende trafikksikkerhetstiltak:

Tiltaket må være holdningsskapende, kunnskapsbyggende og påvirke til god adferd i

trafikken. For eksempel kampanjer, temadager, opplæring, sykkeltrening, øve på trafikkregler,

søkelys på trygg skolevei etc.

Har skolen lærere som ønsker å ta videreutdanning innen valgfag trafikk kan det søkes om

tilskudd.

 

I løpet av året er det to søknadsfrister:

  • 1. februar
  • 1. september

Frist for gjennomføring er inntil 12 måneder.

 

For å gjøre tilskuddet kjent for lag, foreninger og andre, oppfordres kommunene å orientere

om dette på egen nettside, eventuelt i sosiale medier.

 

Hvordan søke?

Alle søknader sendes elektronisk fra fylkeskommunens nettside. Mer utfyllende informasjon

og retningslinjene for fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler finner du i lenken.

 

Tilskudd til trafikksikkerhet - Nordland fylkeskommune (nfk.no)

https://www.nfk.no/tjenester/kollektiv-og-veg/trafikksikkerhet/tilskudd-til-trafikksikkerhet/