Forskrift for tildeling av langtidsplass

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Vevelstad kommune.

Hjemmel: vedtatt i Vevelstad kommunestyre 03.05.2017 med hjemmel i lov 24.juni 2011 nr 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester mm (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2-a, andre ledd, jr. lov 2.juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-1 e. Forskriften iverksettes fra 01.06.17.

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, jr. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2-a, i samsvar med rettighetsbestemmelse i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1-e. Forskriften skal bidra til å klargjøre kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, samt beskrive hvordan pasienten og brukeren kan ivaretas i ventetiden.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder alle som bor i Vevelstad kommune og som har behov for langtidsopphold i sykehjem der dette er eneste tilbudet som kan gi nødvendig og forsvarlig helse- og omsorgstjeneste. Langtidsopphold gis ved Vevelstad sykehjem.

§ 3. Grunnlag for vurdering og tildeling
Vevelstad kommune bruker beste effektive omsorgsnivå (BEON) som prinsipp ved tildeling av tjenester og tiltak i omsorgstrappen. Omsorgstrappen har tjenester på ulike nivå der økende hjelpebehov møtes med økende og mer omfattende tjenestetilbud av ulik art. Tjenester på lavere nivå, herunder hjemmetjenester og omsorgsboliger skal som hovedregel først være forsøkt før tildeling av langtidsplass i sykehjem

Vurdering av behov for helsehjelp skjer via kartleggingsverktøyet IPLOS. IPLOS er et lovpålagt helseregister med data som beskriver bistandsbehov og ressurser til de som søker eller mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. Ved vurdering tas det hensyn til søkers:

  1. Evne til egenomsorg

  2. Mentale tilstand

  3. Nettverk og dets omsorgsevne

  4. Boforhold

  5. Endring i helsetilstand

  6. Kognitiv svikt

Nivået for bistandsbehov deles i tre grupper: noe/ avgrenset har skår 1,5, middels til stort har skår 3 og omfattende behov har skår 4,5.

§ 4.  Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem
Hovedkriteriet er at langtidsopphold i sykehjem tildeles personer med behov for oppfølging av medisinsk behandling, pleie og tilsyn som ikke krever sykehusinnleggelse, men hvor hjelpebehovet er uforutsigbart og ikke kan tidfestes.

Andre kriterier som skal vektlegges ved vurdering for tildeling:

a. Personer som har behov for langvarige helse- og omsorgstjenester gjennom hele døgnet, der andre aktuelle tjenester har vært forsøkt uten å dekke nødvendig og forsvarlig behov for helse- og omsorgstjenesten.

b. Langtidsplass skal i hovedsak benyttes av personer over 67 år.

c. Personer med hjelpebehov der nødvendig kompetanse og utstyr for å sikre helseoppfølging og behandlinger kun kan gis i sykehjem.

d. Personer i livets sluttfase med behov for tilsyn og omsorg gjennom døgnet.

e. Personer med langt kommen demenslidelse som har behov for kontinuerlig oppfølging, skjerming og omsorg gjennom døgnet.

f. Andre personer med minimum IPLOS skår på 4,5.

Personer som bor hjemme med behov for mer enn 25 timebaserte tjenester i hjemmet pr uke, der behovet kan tidfestes, kan vurderes for langtidsplass.

§ 5. Søknad og vedtak
Tildeling av langtidsopphold skjer på bakgrunn av helseopplysninger, søknad og vurdering av individuelle behov. På bakgrunn av dette fattes et enkeltvedtak.

Søknadsskjema finnes elektronisk på kommunenes hjemmeside og på sykehjemmets kontor.

Søknad sendes til Vevelstad sykehjem v/inntaksnemnda, som vurderer og behandler søknaden.

§ 6. Venteliste
Dersom det ikke er ledig plass i sykehjemmet ved søknad om langtidsopphold, settes søker på venteliste dersom det kan gis forsvarlig helsehjelp i hjemmet. Dette forutsetter at kriteriene for langtidsopphold er til stede.

Ved ledig plass skal alle på ventelista vurderes av inntaksnemnda, og den med størst hjelpebehov ut fra kriteriene i § 4 prioriteres.

Inntaksnemnda har ansvar for å holde oversikt over venteliste, og å vurdere situasjonen jevnlig.