Jordbruk

Jordbruk er en viktig næring i Vevelstad. Det er ca. 35 aktive gårdsbruk i Vevelstad.

Jordbruket bidrar også til å skjøtte kulturlandskapet.

Gårdskart på internett fra NIBIO gir kart og oversikt over arealressurser, med arealtall for landbrukseiendommer. Tjenesten er fritt tilgjengelig for alle, og krever ikke innlogging.

Tjenesten henter informasjon om hvilke gårds- og bruksnummer som inngår i en landbrukseiendom direkte fra Landbruksregisteret (landbruksdirektoratet). Eiendomsgrenser hentes direkte fra Matrikkelen (Statens kartverk og kommunen). Markslagsgrenser (AR5) hentes fra Skog og landskaps base.

 

Det er arealtallene i gårdskart som skal danne grunnlag for utmåling av produksjonstilskudd. Oppdatering av kartgrunnlaget skjer 2 ganger i året, kommunen sender endringer 1. mars og 20. august.

Dersom du oppdager feil i markslagskartet ta kontakt med landbrukskontoret. Endringer som skal gjelde høstens søknadsomgang for produksjonstilskudd må meldes inn til kommunen senest 1. juli samme år, slik at det kan foretas befaring av området før oppdatering skjer.

Kontaktinfo

Sigmund Havn
Plan, ressurs og landbrukssjef
E-post
Telefon 90 24 05 36