Demens

Kommunens demensteam består av 1 sykepleier og 2 helsefagarbeidere, og et godt samarbeid med lege.

Demensteamet er ressurspersoner innenfor området demens, og er behjelpelig med kartlegging og utredning av demens.

Demensteam

Hva er demens?

brosjyre demens (PDF, 86 kB)

Hva kan demensteamet gjøre?

 • Bidra til at flest mulig, i samarbeid med fastlegen får stilt riktig diagnose, og dermed kan få riktig behandling.
   
 • Være med å finne et best mulig tilrettelagt tilbud ut fra personens (eventuelt pårørendes) behov.
   
 • Være bindeleddet mellom pasienten og pårørende og hjelpeapparatet for øvrig.
   

Hvordan foregår utredningen?

Demensteamet mottar som regel en henvendelse fra fastlege, men også andre kan rette en henvendelse. Utredningen gjøres alltid i samarbeid med fastlege.

Demensteamet bruker kartleggingsverktøyet som er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

Teamet tar kontakt for å avtale hjemmebesøk, hvor også pårørende er tilstede.

Hjemmebesøket tar ca 2 timer, og tar sikte på kartlegging av:

 • Aktiviteter i dagliglivet
 • Mental funksjon og atferd
 • Pårørendes situasjon
 • Nettverk
 • Hjelpebehov

Etter hjemmebesøket ferdigstilles innsamlede data og utredningspapirene sendes til fastlegen for konklusjon og diagnostisering.

Vedtak:  Fattes av pleie og omsorg

Eventuelle spørsmål knyttet til tilbudet rettes til Ingrid Hansen ved Vevelstad sykehjem:

Ingrid Hansen: tlf. 902 23 074