Demens

Kommunens demensteam består av 1 sykepleier og 2 hjelpepleiere, og et godt samarbeid med lege.

Demensteamet er ressurspersoner innenfor området demens, og er behjelpelig med kartlegging og utredning av demens.

Demensteam

Hva er demens?

brosjyre demens (PDF, 86 kB)

Hva kan demensteamet gjøre?

 • Bidra til at flest mulig, i samarbeid med fastlegen får stilt riktig diagnose, og dermed kan få riktig behandling.
   
 • Være med å finne et best mulig tilrettelagt tilbud ut fra personens (eventuelt pårørendes) behov.
   
 • Være bindeleddet mellom pasienten og pårørende og hjelpeapparatet for øvrig.
   

Hvordan foregår utredningen?

Demensteamet mottar som regel en henvendelse fra fastlege, men også andre kan rette en henvendelse. Utredningen gjøres alltid i samarbeid med fastlege.

Demensteamet bruker kartleggingsverktøyet som er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

Teamet tar kontakt for å avtale hjemmebesøk, hvor også pårørende er tilstede.

Hjemmebesøket tar ca 2 timer, og tar sikte på kartlegging av:

 • Aktiviteter i dagliglivet
 • Mental funksjon og atferd
 • Pårørendes situasjon
 • Nettverk
 • Hjelpebehov

Etter hjemmebesøket ferdigstilles innsamlede data og utredningspapirene sendes til fastlegen for konklusjon og diagnostisering.

Vedtak:  Fattes av pleie og omsorg

Eventuelle spørsmål knyttet til tilbudet rettes til Avdelingssykepleier ved Vevelstad sykehjem:

Agnethe Aarstrand: tlf. 902 64 704
 

Dagtilbud

Dagtilbud er et tilrettelagt tilbud for hjemmeboende personer med demens sykdom.

Tilbudet blir gitt til de som selv har vanskelig for å formulere sine behov og trenger noen å tilbringe dagen med. Søker kan f.eks ha behov for oppfølging med hensyn til kost/ernæring.

Personalet skal sammen med brukerne skape trivsel og aktivitet i hverdagen, slik at den enkelte får nytte sine ressurser mentalt og fysisk. Det er også et mål at brukerne skal kunne bo hjemme lengst mulig.
 

Praktiske opplysninger:

Vedtak:                       Fattes av Pleie og Omsorg, ikke lovpålagt tjeneste.

Sted:                           Vevelstad sykehjem

Åpningstider:              Mandag, Tirsdag, Onsdag fra kl. 08.30 til 13.30

Egenbetaling:             kr 80,00 som inkluderer frokost, kaffe, middag, aktiviteter og transport.
                                   Ved større utflukter kan det tilkomme en ekstra egenandel.

Eventuelle spørsmål knyttet til tilbudet rettes til Avdelingssykepleier ved Vevelstad sykehjem: Agnethe Aarstrand. tlf. 902 64 704