SMIL - spesielle miljøtiltak i jordbruket

Kommunen behandler og avgjør søknader om tilskudd. Vevelstad kommune har utarbeidet overordnet retningsliner for prioritering av søknadene sammen med tiltaksstrategier. Fristen for å søke om SMIL-midler er ..........................

Tilskudd kan gis til foretak der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, og som oppfyller vilkårene i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og  § 3 eller § 4. Landbrukseiendommen sin eier må gi tillatelse til gjennomføring av prosjekt eller tiltak etter denne forskriften.

- Følg denne linken for mer informasjon om SMIL-ordningen på Landbruksdirektoratet sine sider.

- Følg denne linken for produksjonstilskuddsforskriften på lovdata sine sider.