Bevaringsverdige husdyrrase

Kystgeit er definert som en nasjonal bevaringsverdig rase av Norsk genressurssenter hos NIBIO og av Genressursutvalget for husdyr. Kystgeit har status som truet. Selv om antallet dyr har økt de senere årene er det fortsatt et stort behov for å øke populasjonen og livdyrsalget. I tillegg til økte populasjonsstørrelser er det ønske om at rasene spres over større geografiske områder. Kystgeita ligner mye på norsk melkegeit, men produserer mindre melk og har mer kjøttfylde. Geitene har gode og sterke bein og tett ull og ragg. Geit er både det generelle navnet på dyret, men brukes også spesifikt om hunndyrene. Bukker er hanndyr, mens kastrater er kastrerte bukker. Nyfødte og unge geiter kalles kje eller killinger. Selve fødselen kalles kjeing.

Norsk kystgeit (PDF, 18 MB)

Norwegian coast goat (PDF, 24 MB)

The coast goat is defined as a national conservation breed by the Norwegian Genetic Resource Centre at NIBIO and by the Farm Animal Genetic Resource Committee. The coast goat has a status of

endangered. Although the number of animals has increased in recent years, there is still a great need to increase the population and livestock sales. In addition to increased population sizes, there is a desire for breeds to spread over larger geographical areas. The coast goat is very similar to Norwegian dairy goat, but produces less milk and has more meat. The goats have good, strong legs and dense wool and fur coat. Goat is the general name for the animal, and does are females. Bucks are males while castrated bucks are wethers. Newborns and young goats are called kids. The birth itself is called kidding.