Kartlegging av friluftsområder i Vevelstad

Trollfjell Friluftsråd har undersøkt hvor tilgjengelige noen av friluftsområdene i Vevelstad er for mennesker med nedsatt  funksjonsevne.

I 2023 har Kartverket gitt tilskudd til Trollfjell Friluftsråd til å kartlegge tilgjengelighet i friluftsområder i alle 6 medlemskommuner: Vevelstad, Vega, Brønnøy, Sømna, Bindal og Leka.

Samtlige kommuner har påbegynt arbeidet med sti- og løypeplaner (friluftslivets ferdselsårer) i samarbeid med friluftsrådet. Dette innebærer registrering av turruter i nærmiljøet og forslag til nye ruter og tiltak. I den forbindelse har det vært nyttig med oppdatert informasjon om tilgjengeligheten i friluftsområder.

Totalt 30 områder er blitt registrert og kartlagt i Kartverkets app for tilgjengelighet i friluftsområder i løpet av sommeren 2023. De kartlagte friluftsområdene har blitt valgt ut med bakgrunn i turbeskrivelser og kommunikasjon med kommunene. Det har blitt gjennomført møter med administrasjonen i samtlige kommuner, med ansvarspersoner innenfor folkehelse, samfunnsutvikling, teknisk etat og personer i råd for bevegelseshemmede.

Etter orienteringsmøter med kommunene vil Trollfjell Friluftsråd anbefale at følgende områder prioriteres i Vevelstad:

  • Åsmyra nærturområde: Område i sør er delvis tilgjengelig og er mye brukt av lokalbefolkning. Det er stort potensiale i området i nord og gode muligheter for å oppgradere og knytte sammen flere områder.

Her er lenke til rapporten fra Trollfjell Friluftsråd (PDF, 3 MB)

Her er vedlegg A som lister opp områdene i Trollfjell-regionen (Sør-Helgeland og Leka) (PDF, 289 kB)

Vedlegg A inneholder beskrivelse av alle områder som er kartlagt og vurdert for kartlegging. Ved befaring viste det seg at flere av de foreslåtte områdene krevde omfattende tiltak for tilrettelegging for universell utforming. Disse ble ikke kartlagt med kartverkets app, men er likevel listet opp i vedlegg A. Det ble ikke tid til å kartlegge alle aktuelle områder, så det anbefales å videreføre kartlegging i noen av kommunene ved en senere anledning.