Kunngjøring - igangsetting av reguleringsplanarbeid for Slåttvika

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det igangsetting av reguleringsplanarbeid for Slåttvika gnr/bnr 12/8, 12/108, 12/56 og 12/4/2 i Vevelstad kommune.

Planområdet ligger i Slåttvika i Vevelstad kommune og omfatter del av gnr/bnr 12/8 m.fl. Forslagsstiller, Vevelstad kommune, ønsker hovedsakelig å regulere gnr/bnr 12/8 m.fl. til frittliggende boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse, kjøreveier, p-plasser, turveg, naust samt et større lekeområde/friområde og LNFR. Planområdet har en størrelse på ca. 51,3 daa inkl. areal i sjø. Området er tidligere regulert gjennom reguleringsplan Åsmyra Vest vedtatt 25.05.1988. Tiltaket er i samsvar med kommuneplanens arealdel for Vevelstad kommune. Vevelstad kommune har konkludert med at prosjektet ikke utløser utredningsplikt da planområdet ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning. Det er likevel behov for å utdype enkelte tema nevnt i oppstartsmøtet 17.04.24.

 

Planprosess

 • 17.04.24 - Oppstartsmøte ble holdt 

• 30.04.24 – Kunngjøring blir sendt ut til berørte parter og offentlige instanser

 • 28.05.24 – Merknadsfrist for kunngjøring (minimum fire ukers høringsfrist). Det er viktig at man benytter denne muligheten, da det er i denne fasen det er minst ressurskrevende for alle parter å gjøre endringer/justeringer. 

• Mai 2024/Juni 2024 - Utarbeidelse av plan til 1. gangs høring – Kommunen overtar etter dette forslaget til detaljreguleringsplanen og det vil bli ny høringsfrist på utarbeidet planforslag. 

• August 2024- 2. gangs høring 

• September/Oktober 2024 - Vedtak av reguleringsplanen

 

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:

 LandArk as, adresse: Leirfjordveien 160, 8890 Leirfjord, tlf: 92 62 25 56, epost: landark@landark.no 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet m.m. er også lagt ut på Vevelstad kommune sin hjemmeside https://www.vevelstad.kommune.no under fanen Planer og høringer – Planer på høring. 

Eventuelle merknader til reguleringsplanarbeidet sendes til LandArk as med gjenpart/kopi til Vevelstad kommune post@vevelstad.kommune.no, eventuelt Vevelstad kommune, Rådhuset, Plan og utredning, Forvikveien 118, 8876 Vevelstad, innen 30.05.24. Tlf.nr til Vevelstad kommune er 75038000.