Spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, og lokale kulturarenaer

Det kan søkes om spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg som er åpen for allmenn idrettslig virksomhet eller egenorganisert aktivitet.

Det kan også søkes om spillemidler til desentralisert kulturbygg. 

Kulturdepartementet fordeler hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene. Staten har som mål å bidra til utbygging og rehabilitering av idrettsanlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet.

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg - tilskudd til lokale kulturarenaer - forvaltes av fylkeskommunen.

Hvordan søke spillemidler til idrettsanlegg, friluftsanlegg og nærmiljøanlegg?

Alle søknader skjer elektronisk via nettsiden Anleggsregisteret.no. På nettsiden finner man all informasjon om søknadsprosessen.

  • Ta kontakt med kommunen hvor anlegget er planlagt lokalisert.
  • Frist for søknad til kommunen er 31.oktober.
  • Før det kan søkes om tilskudd må kommunen registrere anlegget.
  • I tillegg til forhåndsgodkjenningen, må anlegget inngå i en kommunal plan.
  • Søknaden sendes inn elektronisk via https://www.anleggsregisteret.no.
  • Kommunen sender søknadene samlet og prioritert til fylkeskommunen innen 15.januar.
  • Fylkeskommunen behandler søknadene og sender oversikt til Kulturdepartementet innen 15.april.
  • Departementet meddeler fylkeskommunen om beløp til fordeling i fylket innen 1.mai.
  • Fylkeskommunen fordeler det tildelte beløpet og underretter søkerne om resultatet innen 1.juli.

Søker har selv ansvar for å fornye søknaden hvert år inntil den blir innvilget.

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Alle anleggseiere som er berettiget tilskudd fra spillemidlene (med unntak av kommuner/fylkeskommuner), kan også søke om momskompensasjon når anlegget er ferdigstilt.

Lotteri- og stiftelsestilsynet Lottstift.no forvalter denne kompensasjonsordningen.

Hvordan søke spillemidler til desentralisert kulturbygg?

Alle søknader skjer elektronisk via nettsiden Anleggsregisteret.no. Informasjon og søknadsskjema finner du under Lokale kulturarenaer

Søkere må ta kontakt med kommunen der anlegget skal bygges, for nærmere retningslinjer og veiledning om ordningen. Kommunen har frist 1.april for å sende søknadene samlet og prioritert til fylkeskommunen.