Driveplikt etter jordloven

Dyrka og dyrkbar jord er en grunnleggende, men begrenset ressurs, som også er en viktig del av kulturlandskapet. Eieren av jordbruksareal har et viktig forvalteransvar i denne sammenheng.

Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder alle som eier slik eiendom fra 1. juli 2009. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie. I sameier har hver enkelt sameier driveplikt.

Hvilke eiendommer omfattes av driveplikten?

Jordloven slår fast at all dyrka jord skal holdes i hevd. Det betyr at areal som er dyrket skal vedlikeholdes og høstes. Jordbruksareal er fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Dersom eiendommen har slikt areal, er det driveplikt på den, uansett hvor stort arealet er. Driveplikten varer gjennom hele eiertiden, fra du blir eier og til du overdrar eiendommen til noen andre.

Du kan finne kart som viser din eiendom på Gårdskart hos NIBIO.

Hva innebærer driveplikt?

Utgangspunktet for driveplikten er at den skal sikre produksjon av mat, samtidig som hensynet til arealets kulturtilstand og hensynet til kulturlandskapet blir ivaretatt. For at driveplikten skal være oppfylt, må produksjonsegenskapene på jorda opprettholdes slik at arealet kan nyttes til vanlig jordbruksdrift med mulighet for normal avling. Dette innebærer at arealene som utgangspunkt må høstes og kultiveres årlig. Det stilles ikke krav til driftsform.

Utleie av jord

Eieren kan velge å oppfylle driveplikten ved å leie ut jorda. Jorda må leies bort i minst ti år av gangen. Avtalen må være skriftlig og uoppsigelig fra eiers side. I tillegg må det føre til driftsmessig gode løsninger.  

 Avtaler som ikke oppfyller disse kravene, kan ikke gjøres gjeldende mellom partene eller overfor myndighetene.

Når avtalen er inngått, skal eier sende kopi av avtalen til kommunen. Dersom du er i tvil om en bortleieavtalen tilfredsstiller lovens krav, kan du henvende deg til kommunen på forhånd. Selv om avtalen er uoppsigelig fra eiers side, kan eier heve avtalen dersom leier misligholder avtalen. 

Forslag til jordleieavtale (PDF, 139 kB)

Fritak fra driveplikt

Det kan søkes om fritak fra selve plikten til å drive eller om å lempe på vilkårene for å oppfylle driveplikten ved bortleie. Ved behandling av søknad om fritak skal det legges vekt på hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd, bruksstørrelsen, avkastingsevnen på arealet, om det i området eiendommen ligger er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord og søkerens livssituasjon.

Brudd på driveplikten

Dersom jordbruksareal ikke blir drevet, kan kommunen gi pålegg om å leie bort jorda for en periode på inntil 10 år, at jorda skal plantes til med skog eller tiltak av hensyn til kulturlandskapet. Videre kan Fylkesmannen etter jordlovens § 20 pålegge tvangsgebyr dersom bestemmelsene i §8 ikke overholdes.

For mer informasjon om driveplikten, se Landbruksdirektoratet.no

 

Prosjekt

Kommunen har ansvar for oppfølging av driveplikten, og har startet et prosjekt for å tilstrebe en bedre arealutnyttelse innenfor landbruksnæringen. Det vil bli sendt brev til eiere av jordbruksareal det blir søkt tilskudd til, men som kommunen ikke har registrert noen leieavtale på.

Målet er at alle eiere av landbruksareal skal kjenne til driveplikten, og øke antall skriftlige leiekontrakter.

Dersom du har en muntlig avtale eller en eldre avtale som er gått ut, anbefaler vi at du tar kontakt med gårdbrukeren for å lage en ny skriftlig avtale.