Dispensasjon

Dispensasjon er tillatelse til å bygge, rive eller endre noe som i utgangspunktet ikke er tillatt etter lover og regler. Kommunen kan gi tillatelse i et bygge- eller anleggstiltak som  ikke er i samsvar med:

- kommuneplanens arealdel

- reguleringsbestemmelser

- lover

- vedtekter

- forskrifter

- kommunale bestemmelser mv.

 

Sjekk dette før du begynner.

Det kan søkes om dispensasjon fra plan- og bygningsloven (PBL), kommuneplanens areal, reguleringsplan, vegloven mv. Ved søknad om dispensasjon kreves alltid en grunngitt søknad og nabovarsling.

 

F.eks. utlegging av flytebrygge og andre tiltak i strandsonen (100 m beltet) krever oftest søknad om dispensasjon fra PBL § 1-8 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-1:

Dersom regionale og statlige myndigheters saksområder blir direkte berørt, vil søknaden bli sendt til uttalelse. Andre myndigheter kan ha 4 ukers svarfrist.

Kontaktinfo

Kaj Kylén
Rådgiver
E-post
Telefon 90 23 85 32