Lover og forskrifter

Alt byggearbeid er regulert av Plan- og bygningsloven (PBL), byggeteknisk forskrift (TEK) og byggesaksforskriften (SAK).

Plan- og bygningsloven (PBL) med forskrifter regulerer all bygging i landet.

Byggesaksforskriften (SAK10) gir regler om byggesaksbehandling, kvalitetssikring, kontroll, tilsyn, samt reaksjoner der reglene ikke er fulgt.

Byggteknisk forskrift (TEK10 og TEK17) gir regler om tekniske egenskaper et byggverk minimum må ha for å oppføres lovlig.

Vegloven

Havne- og farvannsloven