Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2020  fra Sametinget, gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie– Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som utføres i 2020.

Prosjektet for å realisere planen om fiberbredbånd til store deler av kommunen er i gang

Spørreundersøkelsen foregår via mobiltelefon/SMS fom 10.oktober 2019

Pristilbudet sendes i lukket konvolutt, merket "Pristilbud - tekniske tjenester" senest 14. november 2019 kl. 14.00.

Spillemidler til idrettsanlegg har tradisjonelt sett blitt tildelt kommuner og idrettslag som er organisert i Norges Idrettsforbund, men det er også andre organisasjoner som kan søke om midler.
Den til enhver tid gjeldende liste over hvem som kan søke finnes i bestemmelsene for tilskuddsordningen.
Bestemmelsene finnes på www.anleggsregisteret.no

Målgruppe for kurset er aktive beitebrukere med dyr på beite i kystlynghei, grunneiere, brannvesen og landbruksforvaltning i området, og lokal befolkningen ellers. Man trenger ikke være bonde for å være med på lyngbrenning. Målsettingen er at alle skal få økt kunnskap om, og økt motivasjon for å bidra til skjøtsel av kystlyngheia gjennom forsvarlig lyngbrenning.

Hvis det er tilstrekkelig interesse fra gårdbrukere som planlegger å søke Innovasjon Norge om midler til bygging av tradisjonelt landbruk for 2020, vil Innovasjon Norge gjerne ta seg en besøksrunde på Sør-Helgeland utpå høsten 2019.

Kommuneplanen, som består av en arealdel og en samfunnsdel, er det overordnede langsiktige styringsdokumentet for en kommune. Vevelstad kommune skal nå utarbeide samfunnsdelen til kommuneplanen. Samfunnsdelen fastlegger langsiktige linjer for kommunens politikk og utvikling. Det langsiktige perspektivet skal bygge opp under en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, for samfunnet og for kommende generasjoner på en slik måte at utviklinga imøtekommer dagens behov uten å ødelegge for framtidige generasjoner.

Vevelstad kommunestyre har i møte den 08.05.2019 vedtatt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Rådmannen har satt ned et eget arbeidsutvalg.

Planprosessen gjennomføres fram til vedtak av plan, og så godt som mulig i tråd med vedtatt framdriftsplan.