Kommunens mål med prosjektet er at alle beboere i kommunen skal kunne knytte seg til fibernettet.

Holder stengt fra 18. desember 2019 til 7. januar 2020.

Søknadsfrist 15. januar 2020.

Gjelder fra 4. desember 2019

Forbudet trer i kraft 1. januar 2020.

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 310 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Søknadsfrist er 13. desember 2019.

Prosjektet for å realisere planen om fiberbredbånd til store deler av kommunen er i gang

Spørreundersøkelsen foregår via mobiltelefon/SMS fom 10.oktober 2019

Spillemidler til idrettsanlegg har tradisjonelt sett blitt tildelt kommuner og idrettslag som er organisert i Norges Idrettsforbund, men det er også andre organisasjoner som kan søke om midler.
Den til enhver tid gjeldende liste over hvem som kan søke finnes i bestemmelsene for tilskuddsordningen.
Bestemmelsene finnes på www.anleggsregisteret.no